Radar · Miljö

Neddragningarna i miljöbudgeten slår hårt mot naturvård och friluftsliv

Delar av anslaget till skydd och åtgärder för värdefull natur går till friluftsliv och det statliga ledsystemet i fjällen.

Regeringens miljöbudget för år 2023 innebär kraftigt minskade anslag till skydd och åtgärder för värdefull natur. Det ger negativa effekter på biologisk mångfald, friluftsliv, och innebär även att omkring 1000 jobb försvinner, meddelar Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket får i år 931 miljoner mindre i budgeten för skötsel av värdefull natur. För skydd av värdefull natur minskas budgeten med 550 miljoner kronor. Det innebär en minskning med 45 respektive 32 procent. 

Den biologiska mångfalden och friluftslivet får betala priset för detta, då det innebär betydligt färre skötselinsatser i skyddade områden, färre åtgärder för bevarande av hotade arter och uteblivna medel för bekämpning av invasiva främmande arter. Dessutom kommer det bli mindre utrymme för insatser för att öka människors tillgänglighet till skyddade områden och underhåll av anläggningar, bland annat när det kommer till skyltning, vandringsleder, utsiktsplatser och grillplatser.

1000 arbetstillfällen försvinner

– Förutom konsekvenser för värden kopplade till biologisk mångfald och friluftsliv skapar anslagen sysselsättning över hela landet hos entreprenörer, konsulter och myndigheter. Nedskärningarna innebär att cirka 1 000 årsarbetstillfällen försvinner under 2023, varav många finns bland entreprenörer på landsbygden, säger Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Även bidragen till landets 21 länsstyrelser minskar.

– Minskningen av medel innebär att det inte blir några nya lokala och kommunala projekt, inom lokala naturvårdssatsningen (LONA), som beviljas bidragsmedel. Utan medel fördelas bara till pågående fleråriga projekt, fortsätter Claes Svedlindh.

Även markägare som vill skydda värdefulla miljöer tvingas nu vänta på ersättning.

– Övergången till det nya arbetssättet, där markägarinitiativ tas tillvara i större utsträckning, påverkas när vi nu har mindre medel för att skydda de unika miljöerna, säger Claes Svedlindh i pressmeddelandet.

Naturskyddsföreningen är kritiska till de minskade anslagen som nu visar sin effekt.

– Nu ser vi svart på vitt vilka konsekvenser regeringens minskade miljöbudget får. Det går inte att koka soppa på en spik, och Naturvårdsverket är tydliga med vilka konsekvenser det här får för exempelvis hotade arter och skydd av värdefulla skogar. Det är en riskfylld politik som förvärrar naturkrisen, säger generalsekreterare Karin Lexén i ett pressmeddelande.