Radar · Basinkomst

Studie: Meningslösa ”bullshit jobs” finns på riktigt

Många människor känner att det arbete de gör inte har något värde eller mening.

Tycker du att ditt arbete saknar betydelse och värde? Då är du inte ensam. Nu kommer en schweizisk studie som visar att så kallade bullshit jobs faktiskt existerar.

Begreppet ”bullshit jobs” lanserades av den amerikanska antropologen David Graeber 2018. Han hävdar i sin bok att en stor del av människor som har jobb tycker att deras jobb saknar mening. Antagandet bygger på analysföretaget YouGovs undersökning från 2015, där 37 procent av britterna svarade nej på frågan om de kände att deras jobb tillförde något värdefullt i världen. 50 procent svarade ja, 13 procent var osäkra. Flest meningslösa jobb återfann han inom administration och i finansvärlden.

Boken skapade en hel del debatt och har kritiserats för att sakna vetenskapligt underlag för teserna. Forskare har efteråt velat förklara känslorna av meningslöshet med att jobben var monotona och att de anställda hade litet inflytande på arbetsplatsen, men att felet inte var att arbetsuppgifterna var meningslösa.

”Onödig och skadlig”

Greaber definierade bullshit jobs som ”en anställning som är så fullständigt meningslös, onödig och skadlig att till och med den anställde själv inte kan försvara dess existens.”

Andra studier pekade på att antalet i själva verket var så få som 5-6 procent som tyckte att deras utförda arbete kändes meningslöst.

Men nu visar en nyligen publicerad studie utförd av Simon Walo vid Zürich universitet i Schweiz att David Greaber kan ha fog för sin tes om att det finns meningslösa jobb. Det ska var den första studien att kvantitativt visa detta, enligt forskaren.

Simon Walo har även jämfört datan med en enkät utförd av The american working conditions survey från 2015, som fann att 19 procent av deltagarna sällan eller aldrig kände att de bidrog positivt eller utförde meningsfullt arbete inom sina yrken. I studien analyserades data från 1811 svarande som arbetade inom 21 yrkesgrupper i USA.

Simon Walo fann att även om man bortsåg från faktorer som rutinarbete, arbetsplatsinflytande och dåligt ledarskap hade typen av jobb en stor betydelse om arbetstagaren upplevde det som meningslöst. En annan upptäckt var att de yrkesgrupper som Greaber hade utmålat som mengingslösa eller som bullshit jobs, också hade en benägenhet att svara mer negativt på frågorna, rapporterar Zürich universitet.

Finansjobb meningslösa

De som arbetar inom finans eller som säljare svarade dubbelt så ofta att deras jobb var meningslösa på ett socialt plan än andra grupper. Assistenter och mellanchefer var också mer negativa till sina jobb, mellan 1,6-1,9 gånger i jämförelse.

– Den ursprungliga datan som Greaber presenterade var till största del kvalitativ, vilket gjorde det svårt att analysera problemets utbredning. Den här studien utvecklar tidigare analyser och använder en riklig och underutnyttjad data vilket ger nya bevis, säger Simon Walo, som menar att det är inom den privata sektorn som personer som upplever sina jobb som meningslösa finns i högre grad i jämförelse med offentlig sektor och icke-vinstdrivande företag.

Fakta: Bullshit jobs fem kategorier:

Goones är benämningen för de som är ”enfaldiga” och har jobb som exempelvis telefonförsäljare som aggressivt försöker lura på människor tjänster och varor de egentligen inte behöver.

Flunkies är ”betjänterna” och existerar bara för att få någon annan att verka viktig eller känna sig viktig, som vissa assistentjobb.

Duct tapers är ”gaffatejparna” som täcker upp och lappar och lagar i organisationer som har stora brister, okunniga chefer eller har inkompetenta medarbetare.

Taskmasters är ”uppdragsgivare” och kommer i två olika varianter. Typ ett har rollen att portionera ut meningslöst arbete till andra. Typ två delar ut meningslöst arbete och genomför det dessutom själv.

Box tickers är personer som gör att företag och organisationer kan ”bocka av” verksamhet och aktiviteter som det egentligen inte utför. Box tickers sitter ofta i kläm, både känner de att de utför meningslöst och att de dessutom suger upp tid och resurser som skulle ha kunnat läggas på annat.

Källa: DN