Radar · Mänskliga rättigheter

Många äldre hbtqi-personer känner oro inför äldreomsorg

Alla ska få ett gott bemötande i äldreomsorgen.

Att behöva flytta till ett äldreboende eller få hemtjänst är en källa till oro för många äldre hbtqi-personer, visar en ny kartläggning som socialstyrelsen gjort. Den visar också att det är få kommuner som arbetar aktivt med hbtqi-arbete kopplat till likabehandling av äldre.

Socialstyrelsen har haft i regeringsuppdrag att undersöka hur kommunerna arbetar med äldre hbtqi-personers behov av vård och omsorg. Rapporten som publiceras idag visar att många äldre hbtqi-personer känner en oro inför framtida flytt till äldreboende eller vård av hemtjänst.

Det handlar bland annat om en osäkerhet inför personalens bemötande.

– Många kan tidigare ha upplevt stigmatisering eller diskriminering och är därmed oroliga för framtiden som äldre och att behöva äldreomsorg. Det kan handla om oro för att bli bemött negativt eller om huruvida personalen har kunskap om hbtqi-frågor. De vi har intervjuat lyfter också fram att personalkontinuitet kan vara extra viktigt för att skapa trygghet, säger Charlotte Fagerstedt, projektledare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

I kartläggningen ingår också en enkätundersökning, som visar att mindre än en tredjedel (28 procent) av kommunerna har skrivningar om likabehandling i sina styrdokument för vården och omsorgen som särskilt omnämner äldre hbtqi-personer.

Mer behöver göras

– Vi gjorde en liknande kartläggning 2012, och då var andelen 17 procent. Även om det har blivit bättre är det fortfarande ett område där utveckling behöver ske, säger Charlotte Fagerstedt.

Omkring var fjärde kommun svarar i enkäten att de har synliga markörer såsom regnbågsflaggor, använder inkluderande språk i mallar och blanketter eller samarbetar med frivilligorganisationer.

– Det är främst storstadskommuner som Göteborg, Malmö och Stockholm som arbetar aktivt med hbtqi-frågor inom vården och omsorgen för äldre personer, och delvis kommuner med minst 50 000 invånare, säger Charlotte Fagerstedt och konstaterar att arbetet med att främja en likvärdig vård och omsorg för gruppen kan utvecklas mer.

För att öka det generella kunskapsläger föreslår Socialstyrelsen att det tas fram kunskapsstöd på området riktat till vården och omsorgen, något som också har efterfrågats av kommuner.

– Vi ser att det behövs utbildning i kommunerna för att höja kompetensen och att äldre hbtqi-personer behöver information om sina rättigheter i vård och omsorg. Vi bedömer också att det behövs mer forskning kopplat till området vård och omsorg för äldre utifrån ett hbtqi-perspektiv, säger Malte Sundberg, hbtqi-samordnare på Socialstyrelsen, i pressmeddelandet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV