Radar · Miljö

Gammelskog avverkad i Tornedalen

Gammal stående död gran i den avverkningsanmälda naturskogen vid sjön Onkijärvi.

En gammelskog i Tornedalen har kalavverkats, enligt Övertorneå naturskyddsförening, trots att både fridlysta och rödlistade arter hittats i skogen.

Den skog som avverkats ligger vid sjön Onkijärvi, strax söder om Övertorneå, i ett friluftsområde med handikappanpassad rastplats som används året runt. Skogen omfattar 6,4 hektar och hade tidigare aldrig kalavverkats. Detta enligt Övertorneå naturskyddsförening, som inventerade området i slutet av september och då hittade 20 naturvårdsarter, varav 16 rödlistade.

– Skogar som denna bör inte avverkas alls, säger Marie Persson, ordförande i Övertorneå naturskyddsförening, i ett pressmeddelande.

Bland annat hittades svamparna fläckporing och lakritsmusseron. De är listade som sårbara i SLU:s artdatabank. Även gammelgransskål finns på äldre granar i området och är klassad som nära hotad av SLU.

”I skogen finns även gott om död ved i form av torrakor och lågor i olika nedbrytningsstadier. Här lever spillkråka, lavskrika, större hackspett och troligen även tretåig hackspett – det finns tidigare fynd från 2018”, skriver naturskyddsföreningen.

Men Skogsstyrelsen har enligt Övertorneå naturskyddsförening inte agerat på den informationen.

– Det är oerhört tragiskt att denna värdefulla naturskog – i ett populärt friluftsområde dessutom – har kalavverkats för kortsiktig vinst. Skogsstyrelsen har helt bortsett från att agera trots rödlistade och fridlysta artfynd och höga naturvärden – det är ofattbart att myndigheten släpper igenom sådana här avverkningar. Naturen och alla arter som lever i skogen är de stora förlorarna liksom alla människor som nyttjar skogen för rekreation och friluftsliv, säger Marie Persson, i en uppföljande kommentar.

Naturskyddsföreningen hade både samlat in namn för att bevara skogen och skrivit ett så kallat PEFC-klagomål gällande den avverkningsanmälda skogen. PEFC är ett frivilligt certifieringssystem för hållbart skogsbruk som Stenvalls trä – skogsbolaget bakom avverkningen – är anslutet till.

Folke Stenvall, vd på Stenvalls trä, kan varken bekräfta eller dementera att avverkningen skett.

– Vi följer de lagar som är, och det känner jag mig trygg med, säger han och hänvisar till företagets skogschef för vidare kommentar.

Syre kommer att följa upp med kommentarer från såväl skogschefen som Skogsstyrelsen efter helgen.