Radar · Integritet

Flera instanser kritiska till lagförslag om utökad tvångsmedelsanvändning

JO avstyrker regeringens förslag om utökad tvångsmedelsanvändning i preventivt syfte.

JO avstyrker regeringens lagförslag om utökad tvångsmedelsanvändning med motivet att brottsligheten inte är ”av en sådan karaktär som preventiv användning av tvångsmedel bör vara reserverad för”. Vidare skriver JO att nyttan är oklar och analysen brister.

Förslaget handlar om att utöka de brottsbekämpande myndigheternas möjligheter att använda hemliga tvångsmedel i preventivt syfte. Enligt utredaren är det proportionerligt att utöka användningen av preventiva tvångsmedel – inom ett avgränsat tillämpningsområde och där lagstiftningen har kvalifikationskrav och rättssäkerhetsgarantier ”som kan balansera den ökade risken för intrång i den personliga integriteten”. Det rapporterar Dagens juridik.

JO, som avstyrker förslaget, tar i sitt remissvar upp att samhället måste agera mot den våldsvåg som drar fram i framför allt Stockholm.

”Samtidigt är det viktigt att de åtgärder som vidtas är ändamålsenliga och väl avvägda samt att långsiktiga konsekvenser analyseras och ges en tillräcklig belysning. För att en preventiv användning av tvångsmedel ska kunna bli aktuell bör det handla om brottslighet av en systemhotande eller särskilt samhällsfarlig natur”, skriver JO.

Reglering inte proportionerlig

Sammanfattningsvis tycker inte JO att utredningen ”på ett övertygande sätt förklarat nyttan och behovet av regleringen och visat att den är proportionerlig”.

Enligt JO redogör betänkandet för brottsbekämpande myndigheters behov av utökade möjligheter till preventiv tvångsmedelsanvändning, men slutsatserna om riskerna för den personliga integriteten framstår som ”klart underdrivna”.

”En betydande brist är att det saknas en ordentlig belysning och värdering av de omfattande inskränkningar i integritetsskyddet som förslaget innebär i det avseendet”, skriver JO.

2021 beslutade regeringen att tillsätta en utredning. I uppdraget ingick bland annat att överväga i vilken utsträck­ning det ska införas utökade möjlig­heter att använda tvångs­medel utanför en för­under­sökning för att för­hindra allvarlig brotts­lighet inom ramen för krimi­nella nätverk.

”Inskränkning av integriteten”

Den 24 oktober 2022 presenterade utredaren, Inger Söderholm, delbetänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel.

”Utredningen har funnit att använd­ningen av hemliga tvångs­medel är ett effektivt verktyg för att få tillgång till infor­mation även i ett tidigare skede och att detta medför betydande nytta för att för­hindra den särskilt allvarliga brotts­lighet som begås av krimi­nella nätverk”, skrev Justitiedepartementet då.

Även Sveriges advokatsamfund avstyrker förslaget.

”I vart fall avseende andra brott än mord. I övrigt anses de föreslagna utökade möjligheterna att använda hemliga tvångsmedel, mot bakgrund av hur förslaget utformats, inte stå i proportion till den mycket stora inskränkningen av den personliga integriteten som förslagen innebär”, skriver samfundet bland annat i sitt remissvar.

Läs mer:

Utredning vill ge polisen hemliga tvångsmedel