Radar · Miljö

Rapport: Minskningstakten på utsläpp i EU måste minst fördubblas

Takten på utsläppsminskningar av växthusgaser måste öka i EU, enligt Europeiska miljöbyrån.

Utsläppen av växthusgaser minskade med två procent inom EU förra året, jämfört med 2021. Men för att klara de klimatmål som unionen satt upp krävs minst en fördubbling av takten i utläppsminskningarna, enligt en ny rapport från Europeiska miljöbyrån, EEA.

EU:s klimatpaket Fit for 55 har satt upp ett klimatmål om att minska EU:s utsläpp av växthusgaser med 55 procent till år 2030. I en ny rapport från Europeiska miljöbyrån, EEA, utvärderas hur arbetet går.        

Rapporten, Trends and projections in Europe 2023, visar att utsläppen i unionen minskade med 2 procent under 2022. Den visar också att medlemsländerna fram till mars 2023 tillsammans antagit över 3000 policyer och åtgärder för att kunna minska utsläppen. Dessa beräknas kunna minska utsläppen med 48 procent fram till år 2030, vilket är en ökning jämfört med den uppskattning på 41 procent som gjorts ett år tidigare. Dock återstår fortfarande 7 procentenheter för att nå upp till det mål på 55 procent som unionen satt.

Ser man till målen om klimatneutralitet till år 2050 är gapet än större. Därför är det nödvändigt att övergripande policyer tar hänsyn till det långsiktiga målet. Rapporten framhåller särskilt att det finns ett akut behov av att påskynda insatserna inom transport och jordbruk mot 2050, som hittills har släpat efter andra sektorer när det gäller att minska utsläppen.

En förklaring till minskningen av utsläpp under förra året var de höjda priserna på fossilgas under 2022. Minskningarna syntes främst inom industrisektorn och från fastigheter, medan utsläppsökningar kunde ses inom transporter och energiförsörjning.

Finns ljuspunkter

För att kunna nå de uppsatta målen för 2030 måste takten av årliga utsläppsminskningar mer än fördubblas, jämfört med perioden 2005-2022, konstaterar EEA. Snabbare minskningar behövs särskilt för utsläppen från vägtransporter, byggnader, jordbruk, avfall och småindustrier. 

Men det finns samtidigt ljuspunkter att glädjas åt. Vind och solkraft utgör nu mer än 20 procent av elproduktionen i EU. Utbyggnaden av solenergi expanderade med hela 28 procent under 2022. Det syns också en kraftig ökning i försäljningen av värmepumpar och elfordon.

Den omställning av samhället som kommer att krävas för att nå målen kommer otvivelaktigt att innebära utmaningar, skriver EEA och fortsätter:

”Det kommer att kräva avsevärda investeringar av både tid och pengar och kommer sannolikt att få breda sociala konsekvenser, vilket bör tas adresseras i policyerna och åtgärderna”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV