Radar · Miljö

Klimatrapport: Regeringens politik ger mer utsläpp

Sveriges klimatpolitik tappar styrfart enligt Klimatpolitiska rådet.

Regeringens klimatpolitik leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Det är domen från det klimatpolitiska rådet. Den svenska klimatpolitiken tappade tempo under hela 2022.

”Den politik som den nya regeringen hittills presenterat kommer att leda till ökade utsläpp under de närmaste åren. Sverige förlorade styrfarten, samtidigt som EU stärkte sin klimatpolitik”.

Det är ett skarpt tonläge när det Klimatpolitiska rådet presenterar sin utvärdering av regeringens klimatpolitik det senaste året. Nu behövs en handlingsplan för att nå både klimatmålen 2030 och nollutsläpp 2045.

”Det vore anmärkningsvärt och allvarligt om förändringar av Sveriges nationella politik skulle leda till att utsläppen av växthusgaser i vårt land ökar. Att skjuta utsläppsminskningar på framtiden får betydande klimatologiska, ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser. Nu behövs kraftfull klimatpolitik”, säger Klimatpolitiska rådets ordförande Cecilia Hermansson i en presskommentar.

Fakta: Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådets är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan att utvärdera regeringens politik och de underlag den bygger på.
Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Källa: Klimatpolitiska rådet

Rådet presenterar tio rekommendationer till regeringen. Fem av dem handlar om innehåll, genomförande och uppföljning av den klimatpolitiska handlingsplanen. De övriga fem handlar om rapportens fördjupningstema: Att ta vara på klimatomställningens momentum och synergier med andra samhällsmål samt hantera de mål- och intressekonflikter som uppstår. Det gäller förbättrade samråds- och beslutsprocesser, robustare politik, översyn av flera samhällsmål samt en utvecklad berättelse om Sveriges klimatomställning.

Klimatpolitiska rådet har tidigare lyft fram fyra nyckelområden för klimatomställningen; effektivare energi- och resursanvändning, fossilfri elektrifiering, biomassa från skogs- och jordbruk samt upptag och lagring av koldioxid. För att nå fossilfrihet och noll nettoutsläpp behövs insatser inom samtliga nyckelområden och alla politikområden.

Enligt rådet är fossilfri elektrifiering, som den nya regeringen hittills haft i fokus, är centralt, men för smalt för att på ett hållbart sätt nå nollutsläpp.