Glöd · Debatt

Med socialliberal bostadspolitik löser vi bostadsbristen

Flytande bostäder med bostadsrätt på Pampas marina i Stockholm.

Det råder allvarlig bostadsbrist samtidigt som det aldrig förr har funnits så många tomma nyproducerade bostäder, skriver fyra debattörer från partiet Socialliberalerna. De anser att det måste finnas bostäder för alla – också för utsatta grupper.

DEBATT. Bostadsbristen i Sverige är en pågående kris som har en betydande påverkan på människors livskvalitet och samhällets utveckling. För att möta denna utmaning behövs en hållbar strategi som tar hänsyn till en rad olika faktorer, inklusive befolkningsutveckling, ålderssammansättning och fastighetsbranschens agerande. Ungas frigörelse och seniorernas bekvämlighet kräver en funktionsenlig bostad först.

Socialliberala förslag har en central roll i att hantera situationen. Många förespråkar förvisso att en fri marknad automatiskt skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden. Trots detta har Sverige nu fler tomma nyproducerade bostäder än någonsin tidigare samtidigt som antalet bostadssökande är på en historisk hög nivå.

Det ligger på statens ansvar att både främja individuell frihet och skapa möjligheter för olika byggherrar att erbjuda olika typer av boendestandard. Samtidigt har staten en uppgift att se till att varje medborgare har tillgång till en egen bostad.

För att effektivt möta bostadsbehoven måste byggandet vara differentierat och anpassat efter olika demografiska och socioekonomiska faktorer och även anpassas för att fungera i våra större städer, lika väl som i mindre tätorter och våra olika landsbygder. Att främja byggandet av mikrolägenheter, speciellt för de mest akut utsatta, till exempel brottsoffer, kan också vara en del av denna varierande strategi.

De byråkratiska hindren och de komplexa tillståndsprocesser som bromsar bostadsbyggandet måste revideras och förenklas för att påskynda byggprocessen. Samtidigt måste fortsatt byggnadskvalitet och säkerhet säkerställas.

En del av det socialliberala synsättet innebär att öka mångfalden av aktörer på marknaden. Genom att låta fler agera som bostadsbyggare kan man göra prisvärda bostäder mer tillgängliga. Nya företagsmodeller kan frigöra byggkapital som tidigare till exempel enbart investerades i värdepapper, och därmed erbjuda ett framtida gratis boende.

Kraven från hyresvärdar och banker på kreditvärdighet behöver omvärderas och anpassas för att inkludera en bredare uppsättning faktorer, inte enbart inkomst. Detta kan underlätta för fler människor att finansiera sina bostadsköp på ett rimligt sätt och undvika diskriminering på grund av skulder hos Kronofogden, särskilt om dessa inte har samband med utebliven hyresbetalning. Denna flexibilitet är särskilt viktig eftersom samhället redan har ansvar för betalningsförmåga gällande bostad och ett existensminimum.

Lösningen på bostadsbristen är en komplex fråga som går bortom några få enkla lösningar och beräkningar.

Utöver dagens brist på hyresrätter är det också nödvändigt att ta upp några tidigare extraordinära åtgärder som utgjort en faktor. Tidigare har staten erbjudit ersättning till kommuner för att reglera antalet hyresrätter, men detta har ibland resulterat i att kommuner istället har rivit hyresfastigheter. Det senaste avtalet av denna typ inkluderas i en pott på 750 miljoner, bestämd av den socialdemokratiska regeringen, och löper ut år 2024. Det finns även möjlighet att söka bidrag via Boverket, motsvarande 4,7 miljoner, för liknande ändamål under 2023.

Statens bostadsomvandling AB (Sbo), som grundades år 2004, spelar en viktig roll genom att förvärva, utveckla, äga och avveckla fastigheter från kommuner eller kommunala bostadsbolag. Deras huvudfokus är på trygghets- och äldreboenden. Sbo har en viktig uppgift att praktiskt stödja omstruktureringsprocessen som behövs för att skapa balans på bostadsmarknaden i områden med minskande befolkning.