Radar · Miljö

Möjligt att ge tillstånd för fosforåtervinning

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.

Det kan bli möjligt för företaget Ragn-Sells att återvinna fosfor, som är en av huvudkomponenterna i mineralgödsel, i en anläggning i Helsingborg.

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt ser inget hinder för att ett tillstånd för fosforåtervinning ur avloppsslam ges.

Under 2021 sade mark- och miljödomstolen nej till ett tillstånd eftersom man bedömde att verksamheten skulle försämra vattenkvaliteten i området, men företaget överklagade till nästa instans.

I dagens dom skriver Mark- och miljööverdomstolen att rätten inte har gjort en fullständig prövning av förutsättningarna för tillstånd utan processen i den högre instansen har främst varit inriktad på frågor kopplade till miljökvalitetsnormerna för vatten.

Målet ska nu återförvisas till den mark- och miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV