Radar · Inrikes

Antalet sjukhusinläggningar på grund av våld minskar

Färre vårdades på sjukhus till följd av våld 2022, jämfört med samtliga de föregående 20 åren.

Personer som läggs in på sjukhus för att de blivit utsatta för våld blir färre, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Ny statistik från Socialstyrelsen över hur många personer som vårdats på sjukhus till följd av ”skador och förgiftningar” under 2022 visar att drygt 1 300 personer var inskrivna på sjukhus till följd av ”våld (övergrepp av annan person)” – vilket är den lägsta siffran under mätperioden 2001-2022.

Det är över tre gånger vanligare att män vårdas till följd av våld jämfört med kvinnor – förra året var drygt 1 000 män och cirka 300 kvinnor inskrivna på sjukhus till följd av våld.

Under 2021 och 2022 var i stort sett lika många, 145 000 personer, inskrivna på sjukhus till följd av en skadehändelse. – Statistik om skador och förgiftningar behandlade i sluten vård 2022.

Bland män är det flest i åldersgruppen 15-24 år som skrivits in på sjukhus för vård på grund av våld, medan det bland kvinnor är nästan lika vanligt i åldern 25-44 år som i åldern 15-24 år.

Antalet som skrivits in på sjukhus till följd av våld med skjutvapen har dock ökat med 5 procent under 2022

• Siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att det förra året, 2022, anmäldes totalt 84 011 misshandelsbrott, vilket innebar en ökning med 2 procent (+1 620 brott) jämfört med 2021.
• Under den senaste tioårsperioden har antalet anmälda misshandelsbrott legat mellan 80 374 och 88 576 brott, och den lägsta nivån uppmättes 2013.
• År 2022 har antalet anmälda misshandelsbrott ökat med 5 procent (+3 637 brott) jämfört med 2013.

Drygt 71 000 personer lades in för sjukhusvård 2022 på grund av fallskador – det var framför allt äldre som drabbades
Drygt 71 000 personer lades in för sjukhusvård 2022 på grund av fallskador – det var framför allt äldre som drabbades. Foto: Lise Åserud/NT/TT

Tre av fyra olyckor är fallolyckor

Liksom tidigare år är fallolyckor den i särklass vanligaste skadeorsaken till sluten vård på sjukhus, skriver Socialstyrelsen.

Fallolyckor utgjorde 75 procent av alla olycksfall, vilket motsvarar drygt 71 000 personer och det var framför allt äldre som drabbades – 76 procent av de personer som vårdades till följd av en fallolycka var 65 år eller äldre.

Av dem var 57 procent (40 600) kvinnor och 43 procent (30 600) var män.

Bland personer som slutenvårdats för en skada är lårbensfraktur den vanligaste huvuddiagnosen. År 2022 vårdades 18 600 personer för lårbensfraktur vilket är över 1 000 fler än under 2021.

Fler unga tjejer vårdades för självskador

År 2022 var knappt 6 400 personer inskrivna på sjukhus för självskador (avsiktligt självdestruktiv handling). Vilket är cirka 200 personer färre jämfört med 2021.

Dock, skriver Socialstyrelsen, vårdades fler unga flickor, yngre än 15 år under både 2021 och 2022 jämfört med tidigare år. Det är också vanligare att kvinnor vårdas för självskador – särskilt vanligt bland kvinnor i åldern 15–24 år. Bland män är det också vanligast i åldern 15–24 år.

Närmare nio av tio, vilket motsvarar drygt 5 500 personer, som vårdas för en självskada har skadat sig genom förgiftning, till exempel med läkemedel.

Jönköpings län hade, relaterat till folkmängd, flest slutenvårdade
till följd av självskada 2022. Skillnader mellan länen kan, skriver Socialstyrelsen, även bero på ”hur strukturerat vården arbetar med bland annat journalföring och kodning inom specifika områden, vilket i sin tur påverkar statistiken”.

Färre sjukhusvårdas för olyckor i trafiken

Under 2022 vårdades cirka 7 100 personer till följd av vägtrafikolyckor, vilket är det lägsta antalet på över 20 år.

En stor del av minskningen förklaras av att färre personer behöver vård för olyckor med personbilar, enligt Socialstyrelsen.