Radar · Mänskliga rättigheter

FN: Tekniken avgörande för en jämställd värld

En kvinna på landsbygden i Bangladesh pratar med sin man via Skype, tack vare en av många ”info ladies”, som cyklar ut till avlägsna byar med laptops och internetuppkoppling.

Ojämn tillgång till uppkoppling, få kvinnor inom tech-branschen samt våld och trakasserier på nätet. FN:s årliga konferens om kvinnor och jämställdhet, CSW67, avslutades i helgen med en rad slutsatser om huvudtemat på agendan; digital teknik och innovationer för jämställdhet.

– Årets överenskomna slutsatser förändrar spelet och för fram vår vision om en mer jämställd och uppkopplad värld för kvinnor och flickor i all deras mångfald. Det är vårt jobb, när vi lämnar här idag, att omsätta dem till verklighet. Den slutliga framgången för dessa överenskomna slutsatser ligger bortom deras slutförande idag, i hur vi kollektivt kommer att ta dem framåt. De ger oss en vision om en mer jämställd värld. Låt oss omsätta dem till verklighet för alla kvinnor och flickor, säger UN Womens vd Sima Bahous i ett uttalande.

Kvinnor och flickor runtom i världen har idag i mindre utsträckning till internet än vad män har: 63 procent jämfört med 69 procent. Det är också 12 procent mindre sannolikt att kvinnor äger en mobiltelefon, enligt siffror från UN Women. Skillnaderna syns ännu tydligare i de minst utvecklade länderna. Redan marginaliserade grupper, såsom äldre kvinnor, kvinnor på landsbygden samt kvinnor med funktionshinder möter fler hinder för uppkoppling.

Underrepresenterade i tech-branschen

Det är inte bara användandet av digital teknologi som är ojämnt fördelat. Kvinnor är även underrepresenterade när det gäller att göra karriär på tech-området. Globalt utgör kvinnorna 28 procent av alla ingenjörer, 22 procent av anställda inom AI samt mindre än en tredjedel av den globala teknologisektorn generellt. De som ändå tar sig in i branschen möter stora löneskillnader, blir mer sällan befordrade till högre positioner och hela 48 procent uppger att de upplevt trakasserier på arbetsplatsen.

Den 67:e årliga kvinnokonferensen efterlyser därför ökade investeringar i den offentliga och privata sektorn för att överbrygga den digitala klyftan mellan könen. Det efterlystes också inkluderande och jämlik utbildning inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap, matematik, informations- samt kommunikationsteknik och digital kompetens. Syftet är att alla kvinnor och flickor ska få tillgång till digital kompetens, samt kunna leva och utvecklas i en snabbt föränderlig värld.

Nolltolerans mot våld och trakasserier

Kvinnor och flickor är i högre grad också utsatta för våld och trakasserier, som uppstår eller förstärks via digital teknik. Konferensen uttryckte en stor oro över sambandet mellan offline- och onlinevåld, trakasserier och diskriminering av kvinnor och flickor och fördömde ökningen av dessa handlingar.

De initiativ som tar sig an problemen behöver ha en rad saker i åtanke, enligt konferensens slutsatser. Bland annat att se till att nya digitala verktyg och tjänster möter behoven hos alla kvinnor och flickor, att främja en nolltoleranspolicy för könsbaserat våld som uppstår eller förstärks genom användningen av teknik samt att främja policyer och program för att uppnå jämställdhet mellan könen inom framväxande vetenskapliga och tekniska områden och skapa stödjande arbetsplatser och utbildningsmiljöer.