Glöd · Debatt

Flygövningar vid Vättern hotar dricksvattnet

Beslutet att låta Karlsborgs flygplats släppa ut PFAS i Vättern strider mot både svensk och europeisk miljölagstiftning enligt Aktion Rädda Vättern.

Vättern är förorenad och halterna av PFAS måste minska för att dricksvattnet inte ska överskrida Livsmedelsverkets gränsvärde. Ändå har regeringen gett tillstånd att släppa ut stora mängder PFAS i vattnet. Beslutet är olagligt och Aktion Rädda Vättern kommer att försöka få det upphävt, skriver Elisabeth Lennartsson.

Regeringen beslutade den 27 april att Karlsborgs flygplats får släppa ut stora mängder giftiga PFAS-kemikalier i dricksvattnet. Samtidigt ska flygverksamheten femdubblas. Varken kommuners, enskildas eller miljöorganisationers överklaganden har lyckats stoppa de hälsofarliga planerna. Aktion Rädda Vättern kommer nu att försöka få Högsta förvaltningsdomstolen att upphäva regeringsbesluten eftersom de är olagliga.

Karlsborgs flygplats, som ligger invid Vätterns västra strand, är kraftigt förorenad av fluorerade brandskumskemikalier, så kallade PFAS. Dessa kemikalier är hälsofarliga och kan förorsaka bland annat njur- och testikelcancer, leverskador, sköldkörtelproblem och försvagat immunförsvar.

Livsmedelsverket har tagit fram ett nytt gränsvärde för PFAS4 i dricksvatten på högst 4 nanogram per liter. Örebro universitet har 2019 mätt upp halter på mellan 3 och 5 ng/l i Vätterns utlopp genom Motala ström. Alla krafter måste alltså omedelbart sättas in för att minska tillförseln av PFAS till sjön.

Men istället tillåter regeringen nu att grundvattennivån på Karlsborgs flygfält får sänkas och ökade mängder PFAS-förgiftat grundvatten får pumpas ut i dricksvattentäkten Vättern. Det kan bli det tillskott som definitivt gör vattnet otjänligt och kan komma att kosta kommunerna hundratals miljoner kronor i ny reningsutrustning.

Regeringen godkänner även femdubbling av flygverksamheten på den förorenade flygplatsen trots att mark- och miljödomstolen förklarat att det finns ”risk för otillåten skada på Natura 2000-områden, risk för otillåten skada på skyddade arter, risk att inte följa miljökvalitetsnormen för yt- och grundvatten samt risk för oacceptabla störningsnivåer vad avser buller.”

Regeringsbesluten strider mot både svensk och europeisk miljölagstiftning. Aktion Rädda Vättern kommer därför försöka få Högsta förvaltningsdomstolen att upphäva tillstånden till markavvattning och ökad flygverksamhet.

Aktion Rädda Vättern inser att Försvarsmaktens uppgift är att stärka försvarsförmågan och att i det nuvarande säkerhetspolitiska läget finns krav på fler militära övningar. Men vi instämmer också i uttalandet från Pär Dalhielm, vd för Svenskt vatten: ”Vi kan inte försvara ett land genom att förstöra det vi lever av, det vill säga dricksvatten eller den miljö vi har”.