Glöd · Debatt

Tron på evig tillväxt är pseudovetenskap

Randy Grebke visar hur han söker efter vatten med sin slagruta.

Att föra en politik som bygger på evig tillväxt är som att hålla på med slagrutor och homeopati, skriver Annika Rullgård – det kräver att man bortser från matematiska samband och erkänd vetenskap. Tyvärr blir följderna av tillväxtpolitiken allvarligare.

DEBATT. Jag håller för sannolikt att de flesta någon gång har mött ordet pseudovetenskap, till exempel påståenden om hälsobringande behandlingar av diverse sjukdomar, utan vetenskapligt stöd, utanför den ordinarie sjukvården. Hit hör bland annat homeopati och zonterapi. Tro på slagrutor hör också till pseudovetenskapen. För att en teori ska kunna anses ha vetenskapligt stöd rent allmänt måste blindade, replikerbara studier ha genomförts.

Inom matematik gör man inte studier, utan hypoteser bevisas utifrån redan kända samband. Bevisen granskas av erkända matematiker. Matematiska samband som lärs ut i grundskolan och gymnasiet är alla sedan mycket länge bevisade och har därför vetenskapligt stöd.

Till matematikens grundstenar hör 2+3=5, 7×9=63, och därifrån har steg efter steg tagits för att man ska kunna räkna ut 1,03×1,03×1,03 … hur långt som helst. Multiplicerar man 1,03 med sig självt 25 gånger blir det 2. Fortsätter man 25 gånger till blir svaret 4.

Jag har valt just 1,03 eftersom det ofta talas om att tillväxten är 3 procent. Med tillväxt menar jag ökningen av värdet på ett samhälles produktion av varor och tjänster enligt bruttonationalprodukten jämfört med föregående tidsperiod, till exempel år. De gånger som tillväxten är hög kan man se jubel mellan raderna. Här i Sverige finns till och med en myndighet som heter Tillväxtverket. Jag fick 1 269 träffar på ordet ”tillväxt” när jag sökte på Tillväxtverkets hemsida.

Vår planet Jorden har ändliga resurser. Med en tillväxt på 3 procent i 14 år har man nått 1,5 redan 2036. Det är tveksamt om en ökning på 50 procent ryms inom de ändliga energi- och råvarutillgångar som finns på Jorden. Detta har inget med CO2-utsläpp att göra utan handlar bara om tillgångar av råvaror som fosfor, metaller av skilda slag och mark för till exempel gruvdrift, vindkraftverk och livsmedelsproduktion.

Återanvändning av det ena eller andra slaget av råvaror, då? Med en återanvändning på 80 procent av råvarorna som tas i bruk i dag, som det går att återanvända och som används i tio år, återstår endast 10 procent efter 100 år, det vill säga efter drygt den förväntade livslängden för dem som föds i år. För flera råvaror finns i dag inte några utvecklade metoder för återanvändning.

Förresten, vad skulle vi göra med dubbelt så många prylar och tjänster om 25 år? Ska vi ha dubbelt så många kylskåp, telefoner, bilar, tröjor och skor? Kommer vi att ha dubbelt så stora hus, göra dubbelt så många resor eller använda dubbelt så många maskiner?

Att som både folkvalda och beslutsfattare inom näringslivet driva landet och världen utifrån en tro på ständig tillväxt är att förneka sedan flera hundra år kända matematiska samband, det är att förneka länge erkänd vetenskap. Jag påstår att de styr landet i pseudovetenskaplig anda. Tyvärr med avsevärt värre följder än när homeopati och slagrutor praktiseras.

Tillväxten har redan medfört mycket skada. Allt levande har redan orsakats lidande och död och kommer med fortsatt tillväxt förr eller senare att drabbas än värre, inklusive folkvalda och andra beslutsfattare samt deras barn, barnbarn och så vidare. Ju längre tillväxttron får råda, dess värre kommer följderna att bli. Förr eller senare kommer, om tillväxten får fortsätta, en katastrof att inträffa.