Radar · Miljö

Bekämpningsmedel förbjuds – kan orsaka cancer

Bekämpningsmedel som innehåller Cyazofamid misstänks orsaka cancer och måste nu tas bort från handeln.

Cancerframkallande och förbjudet, men får spridas fram till vintern. Det är kemikalien Cyazofamid som används i jordbruket och kan hamna vattentäkter och orsaka cancer. Därför förbjuder nu Kemikalieinspektionen ytterligare försäljning av medlet. Men det får fortfarande spridas på åkrar i ytterligare tre månader. 

– Att använda cyazofamid skulle kunna leda till att nitrosaminer, som kan vara cancerframkallande, bildas i dricksvatten i reningsverk som använder ozon i reningsprocessen vid dricksvattenproduktionen, säger Ing-Marie Olsson Ressner, enhetschef på Kemikalieinspektionen, i ett pressmeddelande. 

I Sverige finns tre godkända bekämpningsämnen med cyazofamid vilka används för att motverka bladmögel i potatisodlingar,  Ranman Top, Azuleo och Sugoi. Det är företaget som vill sälja medlet på den svenska marknaden som ska visa att det inte medför oacceptabla risker. Kemikalieinspektionen menar att företagen som säljer de bekämpningsmedel som innehåller cyazofamid inte gjort det.
 
Danmark har redan beslutat om att förbjuda alla produkter som innehåller cyazofamid efter att studier visat risk för kontaminering av grundvattnet. Det är två tidigare ej kända nedbrytningsprodukter till cyazofamid, så kallade metaboliter, som kan hamna i grundvatten i koncentration över gränsvärdet. Ämnet kan skada DNA och öka risken för cancer.  

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) publicerade i mars 2023 en ny vetenskaplig bedömning med skärpa bedömningar och utesluter inte en negativ påverkan på folkhälsan. 

Jordbruksverket menar att cyazofamid är viktig för potatisproduktionen eftersom det används som omväxlande produkt för att undvika resistens hos potatisbladmöglet. 

Men besprutning med bekämpningsmedel är inte den enda metoden att bekämpa potatisbladmögel. Det är möjligt att exempelvis välja potatissorter som är inte är lika mottagliga för bladmögel, tillämpa växelbruk i odlingen, förbättra jordstrukturen och vattenhushållningen samt odlingshygien. 

I Sverige marknadsförs cyazofamid under namnet Ranman Top av företaget Nordisk Alkali. Företagets VD Erik Åkesson har inget svar på Syres fråga om hur de ställer sig till att de säljer en kemikalie för livsmedelsproduktion som kan orsaka cancer eller om de tänker överklaga beslutet. Han hänvisar istället till det multinternationella företaget ISK Biosciences Europe. 

Senast den 31 oktober ska de tre produkterna med cyazofamid, Ranman Top, Azuleo och Sugoi lämnas in till godkänd avfallshanterare. Försäljningen upphör den sista augusti. 

Beslutet går att överklaga inom tre veckor. 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV