Zoom

Rekordutbrott av granbarkborre väntas orsaka stora skador, även i år

Det utbrott av granbarkborre som nu pågår är det största som registrerats – även nästa år väntas den lilla insekten orsaka svåra skador i Sveriges skogar.

Det pågående utbrottet av granbarkborre i Sverige har kallats en naturkatastrof i slow motion. Nu varnar myndigheterna för stora skador också i år.

Att värmen inte vek ned sig och nederbörden uteblev sommaren 2018, innebar något av en perfekt storm för  granbarkborren. En 4-5 mm lång skalbagge som lever under bark eller ved på nyligen döda träd. I normala fall kan de bidra till att öppna upp små gläntor i annars täta granskogar, och på så sätt gynna mångfalden. Men värmen fick de att öka kraftigt samtidigt som träden försvagades, stressade av värmen och bristen på vatten. Bakom sig lämnade insekterna hela skogspartier döda – och så har det fortsatt.

– Det är det största utbrottet som registrerats sedan man började göra kvantitativa undersökningar 1961. Men det kan mycket väl vara det största utbrottet, också längre bak i tiden, säger Martin Schroeder, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

”En skogsbrand utan eld”

För den enskilde skogsägaren, innebär det stora ekonomiska förluster. För allmänheten och livet i skogen, att stora naturvärden riskerar att gå förlorade, då granbarkborrens favoriter är äldre granträd.

– En del reservat har blivit hårt drabbade, det finns exempel där all granskog dödats, då är det en negativ faktor för växterna och djuren som är beroende av granen. Men i andra fall där granen inte är viktig för naturvärdena, kan det vara en fördel att granbarkborren dödar granar, då det är andra naturvärden man vill främja, säger Martin Schroeder.

Störst är utbrottet i östra Svealand och Götaland. I siffror rör det sig om 32 miljoner kubikmeter gran, nästan hälften så mycket skog som Gudrun fällde 2005, enligt SLU. En utveckling som Skogsstyrelsen kallat en ”naturkatastrof i slowmotion”. Andra har beskrivit det som en skogsbrand utan eld.

När granbarkborren borrat sig in i granen försvarar sig trädet genom att försöka dränka skadegöraren i kåda
När granbarkborren borrat sig in i granen försvarar sig trädet genom att försöka dränka skadegöraren i kåda. Men då kallar granbarkborren på sina artfränder – och kan gemensamt, få granen på fall. Foto: Jessica Gow/TT

Bekämpas med miljögifter

För att tackla det pågående utbrottet har skogsbrukare fått dispans att använda miljögifter, som inte är godkända som verksamma ämnen inom EU – så kallade feromoner. Skadliga för både människors hälsa och miljön. Även i år ges dispens. Men Kemikalieinspektionens tålamod tryter, då man inte anser att branschen gjort tillräckligt för att hitta alternativ.

”Trots att myndigheten vid samtliga dispensbeslut sedan 2019 har informerat de sökande företagen om att de måste hitta en långsiktig lösning så har inga sådana åtgärder vidtagits. En möjlig långsiktig lösning är att en ansökan om godkännande av feromonerna som verksamma ämnen tas fram i samarbete med skogsnäringen”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Miljoner kubikmeter gran väntas ryka

Klart är att alla hoppas på att det nuvarande rekordstora utbrottet snart ska upphöra. Att torkan 2018 gav upphov till utbrottet står klart men när det ska sluta, är desto mer oklart. För att få svar ger sig forskare varje höst ut i skogen, och tar barkprover från dödade träd i Småland. Utifrån proverna kan de sedan utröna hur väl granbarkborren förökar sig och förekomsten av fiender. Något som kan ge en fingervisning vartåt det barkar. Glädjande nog, minskade förökningsförmågan i fjol, enligt den studie som nu är färdig. Det vill säga – färre granbarkborrar i år. Ändå är stora skador att vänta under 2023, spår Martin Schroeder.

– Eftersom skadorna var så stora förra året, och granbarkborrarna fortfarande är väldigt många, får vi räkna med att ett antal miljoner kubikmeter granskog riskerar att dödas även 2023, säger han.

Klimatförändringarna spelar roll

Men även vädrets makter väntas spela roll. Det är också den främsta orsaken till att forskarna inte kan ge mer än en fingervisning.

– Det vi kan göra är att ställa upp scenarier ungefär som Folkhälsomyndigheten gjorde, säger Martin Schroeder.

En till varm sommar likt den 2018, skulle utbrottet kunna få förnyad kraft. Trädens motståndsförmåga minska och granbarkborren få bättre förutsättningar att föröka sig. En sval och blöt sommar, skulle däremot missgynna skadegöraren och den minskning som var i fjol, kunna fortsätta. Samtidigt, ökar klimatförändringarna sannolikheten för att en sommar likt den 2018 – inträffar igen på längre sikt.

– Om vi tittar sedan 1961 och nu, då har sommarens temperatur stigit och det blivit mer sannolikt med varma somrar än svala somrar men hur det blir, är svårt att säga förstås.

Det pågående rekordutbrottet av granbarkborren, skulle alltså kunna vara en föraning av vad som komma skall. Något som redan påverkar skogsbruket runt om i Sverige. Enligt Martin Schroeder är en av följderna av utbrottet att alltfler väljer bort gran och istället planterar tall eller lövträd.

– De skogsägare som drabbats hårt tänker nog till om de planterar gran igen, säger Martin Schroeder.

Angriper stressade granar

Det finns cirka 90 arter av barkborrar i Sverige, varav runt 30 kan leva på gran. Men granbarkborren sticker ut som den enda som kan döda stora friska granar. Lättast tar den sig förvisso an stormfällda granar. Men även levande granar kan angripas om det finns många granbarkborrar i förhållande till granens motståndskraft. Om ett träd är stressat, känner granbarkborren det – genom att träden doftar på ett särskilt sätt. Den borrar då in sig i barken, varpå granen försöker dränka den i kåda. Då gör granbarkborren sitt motdrag och kallar på sina artfränder som tillsammans kan knäcka trädet. 

Källa: Skogsstyrelsen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV