Radar · Integritet

Tillgänglighet på hållplatser blir allt bättre

Utvecklingen är positiv ifråga om tillgängligheten vid landets busshållplatser.

Busshållplatsers utformning och placering är ett av måtten på tillgänglighet i kollektivtrafiken. Enligt myndigheten Trafikanalys, som gör kontinuerliga uppföljningar på området, går utvecklingen åt rätt håll samtidigt som utmaningar kvarstår.

Trafikanalys är en statlig förvaltningsmyndighet vars huvuduppgift är att utvärdera genomförda åtgärder inom transportområdet. Inom ramen för detta genomförs regelbundet undersökningar för att följa upp tillgängligheten i landets kollektivtrafik.

I den senaste uppföljningen, som har undersökt tillgänglighet på hållplatser, framkommer att det har skett en positiv utveckling av regional tillgänglighetsanpassning av infrastruktur, hållplatser och bytespunkter de senaste åren. Många stationer och hållplatser – om än inte alla – är nu tillgängliga för rullstolsburna personer. Det kan till exempel handla om att det går att komma av och på utan nivåskillnader.

Undersökningen visar också att det finns ett samband mellan ålder och avstånd till närmsta hållplats, där avståndet ökar med antalet invånare som är äldre. Eftersom antal och grad av funktionsnedsättning generellt sett tilltar med ålder så innebär det längre avstånd för personer med funktionsnedsättning, konstaterar Trafikanalys. Det finns också regionala skillnader; tillgängligheten är generellt sett bättre i storstadsregioner jämfört med mindre städer och landsbygden.

Viktigt se till hela resan

– Det viktigaste är att det är en positiv utveckling, med fler och fler hållplatser som tillgänglighetsanpassas. Däremot bör man ta ett helhetsgrepp och framåt titta på hela resan-perspektivet; om man behöver byta som resenär så behöver alla hållplatser man kommer till vara anpassade, säger Andreas Tapani, avdelningschef på Trafikanalys.

Till hösten kommer myndigheten att undersöka upplevd användbarhet.

– Det kompletterar bilden av den här uppföljningen, då tar vi det andra perspektivet. Den viktigaste frågan då handlar om ifall man som resenär har valt att avstå från att resa, för att man tror att man kommer får problem, det är det viktigaste måttet. Förhoppningsvis ser vi en positiv utveckling även där, säger Andreas Tapani.

Läs mer: 

Intressekonflikter i vägen för tillgänglighet – ”Frågorna måste lyftas politiskt”

Bristande tillgänglighet på bussen: ”Bemötandet ger känslor av maktlöshet”