Radar · Miljö

Myndigheter vill ha färre kalhyggen i statliga skogar

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen vill se en ökning av det hyggesfria skogsbruket.

Det borde vara färre kalhyggen i statliga skogar, anser Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen.

– De statliga skogsägarna kan visa vägen genom att använda sig av hyggesfria metoder i betydligt större utsträckning än i dag. Det hyggesfria brukandet av skogen behöver öka för att vi ska få en mer variationsrik skog som är bättre rustad för klimatförändringar och ger oss en bättre balans mellan skogens olika värden, säger Carl Appelqvist, projektledare på Skogsstyrelsen, i en kommentar.

• Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor

Myndigheterna, som haft ett regeringsuppdrag att utreda frågan, föreslår att Sveaskog och Statens fastighetsverk får i uppdrag att successivt öka sin tillämpning av ett hyggesfritt skogsbruk och på så sätt bli föregångare, skriver TT.

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen analyserat hinder och förutsättningar för hyggesfritt skogsbruk. Ett av förslagen är att det i styrningen av Sveaskog och Statens fastighetsverk skrivs in att de successivt ska öka sin tillämpning av hyggesfria metoder. Bedömningen är att cirka 20–25 procent av Sveaskogs och Statens fastighetsverks produktiva skogsmarker bör brukas med hyggesfria metoder.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV