Radar · Inrikes

Sörmlänningar minst nöjda med mödravården

Vården efter förlossning kan bli bättre, enligt en stor enkät bland kvinnor.

Kvinnor i Sverige är generellt nöjda med vården som erbjuds under graviditet och förlossning. Men skillnader finns regionalt och minst nöjda är kvinnorna i Sörmland, enligt en stor enkät från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Sedan 2020 får gravida kvinnor och nyförlösta mödrar chansen att svara på frågor om sin upplevelse av mödra- och förlossningsvården.

Under 2022 har knappt 160 000 kvinnor svarat på enkäten. Den visar att ungefär nio av tio kvinnor känt sig trygga med sin mödravård och förlossningsvård och skulle rekommendera den till andra gravida.

”Det är mycket glädjande att se att resultatet håller samma mått som föregående år. Vissa frågor har även en tydlig positiv trend. Det tyder på att långsiktigt och uthålligt arbete lönar sig”, säger Eva Estling, samordnare för kvinnors hälsa och förlossningsvård vid SKR, i ett pressmeddelande.

Fakta: Graviditetsenkäten 2022
• 90 procent rekommenderar sin mödrahälsovård och förlossningsavdelning
• 89 procent är trygga med sin barnmorska på mödrahälsovården, 88 procent med vården under förlossning
• 85 procent anser att de fick stanna kvar efter förlossningen så länge som de behövde. Av de som inte fick göra det ville 8 procent gå hem tidigare.
• 88 procent anser att mödrahälsovården mötte deras behov under graviditeten, men för förlossnings- och eftervården är motsvarande siffra 75 procent.
• 21 procent av de som upplevt problem med amning uppger att de inte fått det stöd de behöver.
• På frågor om eftervård och amningsstöd har det skett en liten förbättring över åren.
Källa: Sveriges Kommuner och Regioner.

Regionala skillnader

Enligt SKR är det ”relativt små skillnader” i resultat mellan kvinnor i olika åldrar, med olika utbildningsnivåer och olika härkomstländer.

På den bredaste frågan, om vården tillgodosett behoven under hela förloppet – graviditet, förlossning och eftervård – varierar andelen som är nöjda eller mycket nöjda från 58 procent till 73 procent.

Högst andel nöjda återfinns i regionerna Dalarna, Jönköping och Småland. Lägst andel nöjda finns i Sörmland, Stockholm, Västra Götaland, Norrbotten och Skåne.

Förbättringsområden

Enligt enkätsvaren finns flera förbättringsområden. Bland annat anser bara tre av fyra kvinnor att förlossningsvården och eftervården mött deras behov. Resten är antingen tveksamma eller negativt inställda.

Problemen inom vården koncentreras, enligt enkätens resultat, till vården efter förlossning. Endast sex av tio kvinnor anser sig ha fått tillräcklig information om återhämtning. Var tredje kvinna som lider av fysiska besvär efter förlossningen vet inte var hon ska vända sig till. Var femte kvinna med amningsbesvär upplever att hon inte fått det stöd hon behöver.

TT

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV