Radar · Inrikes

Studie: Lägre risk att dö för föräldrar med små barn

Småbarnsföräldrar verkar ha vissa fördelar när det kommer till risken för att dö jämfört med andra grupper i samhället.

Har du småbarn? Då har du en lägre risk för att dö. Det visar en studie från Stockholms universitet som har upptäckt ett samband mellan hälsosammare livsstil och att vara förälder med små barn.

Föräldrar till nyfödda barn har en överlevnadsfördel för dödsorsaker jämfört med föräldrar i samma ålder med äldre barn. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Genus och som forskare vid Stockholms universitets demografiska avdelning vid Sociologiska institutionen står bakom.

Störst är skillnaden som handlar om yttre dödsorsaker, som exempelvis olyckor och självmord. Det är dödsorsaker som främst utlöses av beteendemässiga faktorer och livsstilsfaktorer, som rökning och alkohol.

– Resultaten stödjer tidigare studier som funnit att om man har ett litet barn så leder det till en avsevärd minskning av riskbeteende och ohälsosam livsstil, vilket bidrar till lägre risk att dö, säger Sven Drefahl vid institutionen, i ett pressmeddelande.

Stor effekt på papporna

Forskarna skriver att de jämförde föräldrar med äldre barn med föräldrar med yngre barn, samtidigt som de kontrollerade för föräldrarnas ålder. Detta för att säkerställa att de observerade skillnaderna i dödlighetsrisk inte påverkas av föräldrarnas ålder, utan i stället barnens ålder.

En annan faktor som belystes denna gång var vilken effekten var på fäderna, en demografisk grupp som ofta har förbisetts. De svenska männen upplever en “överlevnadsfördel” när barnen är små, enligt studien, som menar att upptäckten är särskilt betydelsefull med tanke på den svenska jämställdheten, där även män är mycket engagerade i att uppfostra sina barn. Att papporna tar ut mer föräldraledighet, kan också vara en skillnad som har betydelse, även om mer forskning måste göras på ämnet.

Minskar riskbeteenden

Det finns praktiska orsaker till skillnaderna i riskerna att dö. Framförallt handlar det olika typer av riskbeteenden. Småbarnsföräldrar röker mindre, festar mindre och de kör betydligt långsammare och försiktigare i trafiken när de vet att de har barn i bilen.

– Vi antog att effekten av det yngsta barnets ålder skulle vara mindre uttalad för fäder, på grund av biologiska skillnader och traditionella könsroller. Men resultaten tyder på att svenska män också påverkas positivt av sitt engagemang i att uppfostra sina barn, och upplever liknande överlevnadsfördelar, säger Eleonora Mussino, forskare vid institutionen.

Forskarna hoppas nu att studiens resultat kommer att främja positiva beteendeförändringar.

– Vår forskning stödjer den klassiska kommentaren ”små barn, små problem; stora barn, stora problem” genom att ge vetenskapliga bevis för de överlevnadsfördelar som föräldrar till små barn upplever, konstaterar Elonora Mussino.

Läs mer:

Föräldraledighet bra skydd mot psykisk ohälsa

Fakta: Studien

Studien heter på engelska How does the age of the youngest child affect parental survival?.

I studien ingick faktauppgifter om cirka 4,5 miljoner svenskfödda individer mellan 26 och 50 år. Dessa var bosatta i Sverige mellan januari 1991 och december 2012 och hade mellan 0 och 3 barn.

Tydligast samband fann man för personer med barn under ett år. Där var risken för att dö lägst, enligt studien. Riskerna ökade i takt med att barnen växte. 

Ett annat tydligt samband var risken för dödsfall genom yttre faktorer som självmord och olyckor, däremot var det ett lägre samband med risken för att drabbas av dödliga sjukdomar som cancer eller hjärt- och kärlsjukdomar.