Radar · Inrikes

Högsta instans prövar Polisens beslut att stoppa koranbränning

Anhängare till det radikala islamistpartiet Tehreek-e-Labiak bränner en svensk flagga i Karachi.

Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva polisens beslut att, i samband med påskupploppen i Norrköping, ställa in en demonstration där Rasmus Paludan skulle bränna en koran.

Det meddelar domstolen i ett pressmeddelande.

Kammarrätten har sedan tidigare slagit fast att polisen gjorde fel som stoppade koranbränningen i Norrköping 2022 på grund av ordningsstörningar.

"Kammarrätten är enig om att beslutet ska upphävas, men ledamöterna har olika skäl för beslutet. Majoriteten i kammarrätten anser över huvud taget inte att ordningslagens bestämmelser ger polisen möjlighet att ställa in allmänna sammankomster till följd av ordningsstörningar som inträffat eller befaras. I stället är det bestämmelserna om att upplösa sammankomster som kan bli aktuella. Dessa bestämmelser har polisen inte använt sig av. En ledamot anser i och för sig att det finns en laglig möjlighet att ställa in sammankomster vid ordningsstörningar, men menar att utredningen inte visar att störningarna var så allvarliga att det var befogat."  – Kammarrätten i Jönköping

Prövningstillståndet gäller frågan om en demonstration får ställas in med stöd av 2 kap. 23 § ordningslagen, skriver Högsta förvaltningsdomstolen

FAKTA:
Polismyndigheten får enligt 2 kap. 22 § ordningslagen (1993:1617) inställa eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som hålls i strid med ett beslut som innebär avslag på en ansökan enligt 6 § eller i strid med en föreskrift enligt 15 § eller ett förbud enligt 25 §.

Utöver vad som sägs i 22 § får Polismyndigheten enligt 23 § upplösa en allmän sammankomst om det uppkommer svårare oordning vid själva sammankomsten eller, som en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten medför avsevärd fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken.