Radar · Inrikes

Regeringen vill ha stark sekretess på elstödet

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) vill inte att uppgifterna om elstödet ska bli offentliga.

Regeringen nöjer sig inte med att sekretessbelägga elstödet, det ska även omfattas av stark sekretess, enligt den proposition som nu har presenterats. Nu vill regeringen snabbehandla lagförslaget i riksdagen. Oppositionen är starkt kritisk.

Regeringen kör över Lagrådet och går vidare med lagstiftning om att sekretessbelägga det kommande elprisstödet, som omfattar tiotals miljarder kronor.

Lagrådet, som är expertinstans i lagstiftningsärenden, har skarpt kritiserat förslaget och lyft att rätten att ta del av allmänna handlingar utgör en av hörnstenarna i Sveriges demokratiska statsskick.

Det finns också ett starkt allmänintresse av att kunna ta del av uppgifter om elförbrukning och stöd för att effekterna som stödet får ska kunna granskas, enligt de höga juristerna.

Håller inte med

Men detta håller inte regeringen med om. Och skälet är enligt propositionen att sekretess ska råda för uppgifter om en persons ekonomi och personliga förhållanden.

Regeringen skriver vidare att de aktuella uppgifterna normalt sett inte är tillgängliga för allmänheten, utan för majoriteten är elförbrukning en angelägenhet endast mellan elanvändaren och elnätsföretaget.

En person kan heller inte avsäga sig elprisstödet och därmed inte förhindra att uppgifterna lämnas in till och förvaras hos Försäkringskassan.
Regeringen vill att sekretess ska gälla i 20 år och dessutom ska sekretessgraden vara den starkaste – så kallat omvänt skaderekvisit. Det innebär att uppgifterna i praktiken aldrig kommer att lämnas ut.

I remissvar skrev Justitiekanslern, Kammarrätten i Göteborg, Journalistförbundet, juridiska fakultetsstyrelsen vid Lunds universitet och Utgivarna, att det är för långtgående med ett omvänt skaderekvisit.

Regeringen hade kunnat använda sig av så kallat rakt skaderekvisit, vilket även Lagrådet påpekade. Men inte heller där lyssnar regeringen.

”Eftersom uppgifter om enskildas elförbrukning normalt sett inte är kända för allmänheten i det avseende som kommer att aktualiseras genom elstödet, anser regeringen att uppgifterna bör skyddas med ett omvänt skaderekvisit”, skriver man i propositionen.

Tre dagar på sig

Regeringen vill nu snabbehandla lagförslaget och föreslår att motionstiden förkortas till tre dagar. I normalfallet är tiden 15 dagar.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tänker alla rösta nej till propositionen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV