Radar · Miljö

Nedslående uppgifter om Ålands havsvikar

Trådalger i en grund havsvik på Åland sommaren 2022.

Forskare vid Husö biologiska station har efter 20 år återvänt till tolv havsvikar för att uppdatera sig om läget, på uppdrag av Ålands landskapsregering.

De trösklade havsvikarna, så kallade flador, hade inte undersökts sedan 2002, när återbesöken inleddes. Studien, som genomfördes vid Åbo akademis biologiska station på Husö, Finström, Åland, visar att övergödningen ökat under de gångna två decennierna.

– Bland de tydligaste förändringarna vi lade märke till var att de känsliga kransalgerna har minskat medan övergödningsgynnade arter har ökat, säger marinbiolog Anna Ikonen, doktorand vid Åbo akademi.

Samtidigt hade trådalger ökat under perioden. Det är en ettårig algsort, som gynnas av solljus och varmt vatten, och som effektivt tar upp mycket näring ur vattnet. Men resultaten av studien var inte bara negativa, enligt Ikonen:

– I en del havsvikar hittade vi kransalger på ganska djupt vatten. Detta är ett bra tecken. Det är viktigt att vi fortsätter med uppföljningen av våra havsvikar, så att vi bättre vet vad som händer och vid behov kan ta till åtgärder för att minska övergödningen.

Under 2022 undersöktes tolv vikar och återbesöken kommer att fortsätta under 2023.