Radar · Integritet

Lagrådet avråder från ny terrorlag

Turkiet har reagerat på PKK-manifestationer i Sverige.

Lagrådet underkänner regeringens lagförslag om att förbjuda deltagande i terroristorganisation. Lagförslaget bör inte läggas till grund för lagstiftning, anser rådet.

Regeringen vill göra det straffbart att delta i en terroristorganisation, och den nya lagen har sagts ska vara på plats den 1 juni.

Lagen har setts som en viktig komponent för att Turkiet ska godkänna Sveriges Natoansökan.

Men Lagrådet, som nu sett över lagförslaget, underkänner det.

”Slutsatsen blir att förslaget inte i nuvarande skick bör läggas till grund för lagstiftning”, skriver juristerna, som ses som landets tyngsta.

Lagrådet anser att det finns en tydlig risk att lagen kommer att innebära en alltför långtgående kriminalisering.

Avråder från lag

Juristerna anser också att det är tveksamt om lagförslaget uppfyller de krav på tydlighet som måste ställas på strafflagstiftning.

”I stället bör det övervägas på nytt om en lagstiftning av den här typen verkligen bör införas och hur den i så fall bör utformas”, skriver Lagrådet.

Sammantaget avråder Lagrådet från att lagförslaget, som det nu är utformat, blir lag.

Här finns Lagrådets yttrande

Initiativet att förbjuda deltagande i terroristorganisation väcktes efter terrordådet på Drottninggatan 2017. I dag är frågan dock främst aktualiserad kopplat till Sveriges Natoansökan.

Sverige har lovat hårdare tag mot terrorism, och Turkiet har tidigare sagt att landet inte kommer att godkänna Sverige förrän skärpta terrorlagar har röstats igenom.

Andra försöket

Detta är andra gången en svensk regering försöker kriminalisera deltagande i terroristorganisation.

Ett tidigare lagförslag drogs tillbaka 2019 efter hård kritik från Lagrådet. Då ansågs förslaget inskränka föreningsfriheten, som är en del av grundlagen.
Efter det har riksdagen ändrat grundlagen, men Lagrådet är nu kritiskt på nya punkter. Rådet ifrågasätter om lagen är nödvändig.

”Det kan diskuteras om en sådan ny straffbestämmelse som föreslås skulle vara ett – som det sägs i remissen – effektivt sätt att förebygga, förhindra och bekämpa deltagande i terroristorganisationer”, skriver juristerna.

En rad aktiviteter

Enligt lagförslaget ska det bli straffbart att exempelvis ta hand om utrustning, sätta upp läger, tält, ordna möteslokaler, anordna aktiviteter, laga mat eller ansvara för transporter åt en terroristorganisation.

Att delta i ett möte eller vifta med en flagga för en terroristorganisation omfattas inte, men skulle kunna användas som bevis för att styrka ett deltagande, har justitieminister Gunnar Strömmer (M) tidigare sagt.