Radar · Miljö

Ännu en överklagan om gruvan i Kaunisvaara

Många har invändningar mot tillståndet för Järnmalmsgruvan i Kaunisvaara.

Turerna kring tillståndet för järnmalmsgruvan i Kaunisvaara fortsätter. Nu har Kammarkollegiet överklagat Mark- och miljödomstolens beslut som innebär att gruvverksamheten får fortsätta, men med minskad produktion.

Ytterligare en överklagan har lämnats in angående tillståndsdomen för järnmalmsgruvan i Kaunisvaara utanför Pajala. Det är Kammarkollegiet som nu valt att överklaga det beslut som innebär att produktionen sänks från 20 miljoner till 7 ton malm per år, uppger TT.

Mark- och miljödomstolen beslutade i januari att delvis återkalla Kaunis iron AB:s tillstånd och begränsa den årliga produktionen. Skälet är att man anser att verksamheten till viss del bedrivs i strid med gällande tillstånd, bland annat ifråga om transporter. Beslutet sägs dock inte ha någon reell påverkan på gruvverksamheten, då Kaunis iron ändå inte planerat en produktion som överstiger den nedre gränsen.

Konsekvenser för renar och vattendrag

Tidigare har Älvräddarnas samorganisation, Gabna sameby och fyra privatpersoner överklagat domen. Naturvårdsverket har valt att inte överklaga, trots att man initialt ville att tillståndet helt skulle dras tillbaka då man ansåg att det finns risk för negativ påverkan på närliggande vattendrag och våtmarker genom utsläpp av metaller och läckagevatten.

Kritiken mot gruvan har också handlat om de negativa konsekvenser som verksamheten får för samebyn Muonio. Enligt en studie gjord av Stockholm Environment Institute i april i fjol rör det sig om markförluster, störningar för renarna och ekonomiska förluster, skriver Dagens samhälle. Även Länsstyrelsen Norrbotten har yrkat på avslag för ansökan, medan Sverige Geologiska undersökningar, SGU, har gett sitt bifall, har DI rapporterat.

"Uppfyller villkoren"

I sitt yttrande från augusti förra året skriver Älvräddarnas samorganisation att man vill att Mark- och miljödomstolen ska utföra en vandelsprövning enligt miljöbalken, då det inte kan ”uteslutas att bolaget och dess huvudmän antingen inte vet hur man bedriver gruvindustriverksamhet på ett godtagbart vis, eller agerar trots bättre vetande”. Man påpekar att omfattande klagomål har riktats mot verksamheten, bland annat gällande läckaget från dammar.

– Vi upplever att vi uppfyller de villkor som finns när det gäller utsläpp till vatten och de nivåer vi ska hålla oss till, sa Kaunis irons vice vd Åsa Allan till P4 Norrbotten under förhandlingarna i Mark- och miljödomstolen i höstas.

Vad som ligger till grund för Kammarkollegiets överklagande är för närvarande oklart – myndigheten har bett om anstånd till 28 februari för att komma in med ytterligare handlingar till Mark- och miljööverdomstolen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV