Radar · Miljö

MP: 30 procent skonsamt skogbruk till 2030

Miljöpartiet presenterade i dag ett skogspaket, där flera förslag syftar till att ställa om skogsbruket till att större arealer sköts hyggesfritt.

Skogspolitiken behöver på ett tydligare sätt bli en del av miljö- och klimatpolitiken. Det menar Miljöpartiet som i dag presenterade ett skogspaket, där ett förslag är att årligen satsa åtta miljarder för att skydda mer skog. ”Det kommer att finnas olika möjligheter att bedriva skogsbruk”, säger Miljöpartiets språkrör Per Bolund (MP) till Syre.

En majoritet av riksdagspartierna anser att svenskt skogsbruk är hållbart. Det anser inte Miljöpartiet, som under en presskonferens i dag presenterade förslag för hur de menar att skogen ska skötas, för att den ska kunna ge träråvaror och biobränsle, samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas.

– Vi vill se till så att skogsägare får betalt för den miljönytta som de skapar och inte vara fastlåsta i dåliga modeller, både för miljö och ekonomi. För det går inte att sticka huvudet i sanden och säga att Sverige kan fortsätta som förut. Just nu riktas skarp kritik från omvärlden mot svenskt skogbruk, säger språkröret Märta Stenevi under presskonferensen.

"Det är en logisk tanke"

Förslagen från Miljöpartiet ligger i linje med flera av EU-kommissionens förslag – som kritiserats hårt av regeringen och flera riksdagspartier. Att stora kalhyggen ska minimeras och att skogsbruket ska ställa om till ett mera naturnära bruk av skogen. För att gynna en omställning till ökat hyggesfritt skogsbruk vill Miljöpartiet införa ett omställningsstöd på 200 miljoner kronor per år för att stödja de skogsbrukare som vill ställa om. Men också utreda hur skogsägare kan få pengar för att låta skogen stå längre, som ett sätt att binda kol. Det genom så kallade klimatkrediter.

– Det är en logisk tanke att om man tar betalt för den koldioxid som släpps ut, att man då kan få ersättning för den koldioxid som man tar in från atmosfären, då är de naturbaserade lösningarna den snabbaste vägen för att klara det. Vi vill också satsa på teknik så som koldioxidavskiljning (bio-CCS och CCS). Men det ligger längre in i framtiden, säger språkröret Per Bolund till Syre.

"Centerpartiet beskriver en nidbild"

Miljöpartiet vill att statliga Sveaskog ska gå före i omställningen och bli helt hyggesfria. Men partiet vill också sätta upp ett mål om 30 procent skonsamt skogsbruk till 2030 och satsa åtta miljarder per år på skydd och skötsel av värdefull natur. Samtidigt är en viktig grundbult i Miljöpartiets klimatpolitik en kraftigt ökad inblandning av biobränsle i bränslefordon, biobränsle partiet vill se producerat i Sverige av svensk skogsråvara. Men för Per Bolund, är de två bitarna inte svåra att få ihop.

– Vi måste se till helheten i både skogs och energipolitiken. Vi vill se en politik som minskar användningen av skogsprodukter. Exempelvis minskar energieffektiviseringsåtgärder behovet av fjärrvärme, där det i dag går mycket bioenergi. Vi måste också stimulera solenergi med säsongslager med stora stöd så att man kan värma husen med gratis sol istället. Vi ser inte heller bioenergi som en helhetslösning för transportsektorns klimatpåverkan.

Syre: Centerpartiet menar att den politik ni vill se innebär ett omvänt incitament, att skogsägare inte blir motiverade att skapa höga naturvärden när deras skog kan bli naturreservat medan ni vill se fler naturreservat och mer hyggesfritt, finns det någon framkomlig väg vid en valvinst för det rödgröna blocket?

– Det Centerpartiet beskriver är en nidbild av svenska skogsbrukare, att de skulle gå ut och sabotera de miljövärden som de varit med och byggt upp. Det är inte de skogsägare jag känner, tvärtom ser jag skogsägare som vill ta ett stort miljöansvar. Det är också många skogsägare som kommer till länsstyrelserna som säger att de vill att deras skog ska stå kvar och ha ett naturvårdsavtal där de får betalt för den miljönyttan, men nu är beskedet – det finns inga pengar. Då blir risken att man bara har ett alternativ – att kalavverka värdefulla skogar. Det tycker jag är ett svek.

Syre: Det låter som att det kan bli tuffa förhandlingar.

– Ja, det har det varit förut och det kommer det nog bli igen. Men vi vet att vi kan komma överens, då är jag övertygad om att det kommer att ges större valmöjligheter för Sveriges skogsägare. Man kommer inte tvingas in i bara en riktning, utan det kommer att finnas olika möjligheter att bedriva skogsbruk.

Läs mer: Centerpartiet: ”Det var en krisåtgärd”

Radar · Miljö

Aktivister blockerade Stora Ensos massafabrik

Aktivister från Skogsupproret, Take Concrete Action, XR Stockholm, XR Uppsala och XR Gävle krävde stopp för ekocid och ohållbara skogsbruksmetoder vid Stora Ensos massafabrik i Gävle.

Under lördagen blockerade aktivister från flera olika grupper Stora Ensos massafabrik i närheten av Gävle. De kräver bland annat att företaget betalar kompensation för den ekologiska och sociala förstörelse som företaget har orsakat i Uruguay och Brasilien och uppmanar också svenska staten att sätta stopp för destruktiva skogsbruksmetoder inom Sverige.

Med flera samtida aktioner i Sverige och Finland under lördagen ville aktivisterna öka medvetenheten om Stora Ensos skadliga skogsbruksmetoder (såsom kalhyggesbruk) i Norden och hur företaget i flera länder i det globala syd är ansvarigt för miljöbrott och brott mot mänskliga rättigheter.

”Stora Enso är direkt ansvarigt för fysiskt våld, tvångsförflyttning av lokalbor och den katastrofala utarmningen av sötvattensreserver i Uruguay och Brasilien. Det högintensiva skogsbruket måste upphöra. Skogsbruket måste verka i balans med naturen samt vara socialt rättvist och ekonomiskt hållbart”, säger Sofia Olsson från Skogsupproret i ett pressmeddelande.

Vid massafabriken i Gävle hade aktivister från Skogsupproret, Take Concrete Action, XR Stockholm, XR Uppsala och XR Gävle satt upp banners som kräver stop för ”eko-mord”. Samtidigt demonstrerade aktivister från Elokapina (Extinction rebellion Finland) i Helsingfors, Rebellmammorna i Stockholm samt Extinction Rebellion i Malmö, alla med samma budskap.

En av världens största massaproducenter

Stora Enso är en av världens största producenter av pappersmassa och papper och en av de största privata skogsmarksägarna. Företaget är delägare i enorma eukalyptusplantage och massafabriker i flera länder i det globala syd. I Uruguay äger Stora Enso en av världens största massafabriker, Montes Del Plata, och kontrollerar tillsammans med det chilenska företaget ARAUGO cirka 250 000 hektar eukalyptusplantager.

Under våren 2023 uppstod en vattenkris utan motstycke i landet, något som skapade en stark nationell rörelse för vatten. Rörelsen höll skogsbolagen särskilt ansvariga för deras oansvariga användning av vatten, då eukalyptusplantage kräver omfattande bevattning.

Aktivisterna hänvisar bland annat till en rapport som visar hur Stora Enso och samarbetspartner har tillskansat sig mark genom så kallad land grabbing, där småbönder och urfolksgrupper har fördrivits med våld från sina traditionella marker i processen.

De kräver därför att Stora Enso återlämnar mark som tillhör urfolksgrupper och småjordbrukare och att Stora Enso bör finansiera program för återskapande av naturområden (”rewilding”) som förvaltas av lokala urfolksgrupper och småjordbrukare.

Demonstranterna i Sverige kräver också att den svenska regeringen inför ett omedelbart moratorium för avverkning av all återstående så kallad kontinuitetsskog (skog som aldrig varit avverkad) och förbjuder kalhyggen. De kräver även fritt och informerat förhandssamtycke i alla samrådsprocesser som rör traditionella samiska marker och en rättvis övergång från ett högintensivt skogsbruk till naturnära skötselmetoder; för att skydda biologisk mångfald, skogarnas kollager och mänskliga rättigheter.

Radar · Politik

Aktivister: ”Språkrörsdebatten är ett tecken på politiskt haveri”

Fr v Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren, toppkandidater till EU-valet, partisekreterare Katrin Wissing, språkröret Märta Stenevi samt avgående språkrör Per Bolund på scenen under Miljöpartiets kongress som hålls i kongresshallen Conventum i Örebro.

I helgen kommer Miljöpartiet att välja nytt språkrör på kongressen. Men stödet i opinionen sviktar för partiet som har haft svårt att få med sig gräsrötterna, varav många inte tycker som partistyrelsen. Syre har gjort en rundfrågning vad olika intresseorganisationer känner för partiet.

För en månad sedan gick Miljöpartiets valberedning ut med att den föreslår riksdagsledamoten Daniel Helldén som nytt manligt språkrör inför den kommande kongressen 17–18 november.

Han beskrevs som en person som ”har en förmåga att fördjupa perspektiven i ideologiskt viktiga frågor för partiet”, sade valberedningens ordförande Louise Arndt, till TT.

Hon hoppades vidare att han med sin erfarenhet från politikens olika nivåer var en duktig förhandlare och skulle kunna bidra med goda ”samarbeten” för Miljöpartiet.

Inför valet har de fyra största distrikten, Stockholm, Skåne, Västra Götaland och Uppsala, beslutat sig för att inte ha någon intern linje, utan ombuden kommer att rösta fritt. Det bäddar för att valet kan komma att bli en nagelbitare.

Oenigt parti

Goda samarbeten är något som måste till för partiet att vända opinionssiffrorna. Men Daniel Helldén är inte lika omhuldad av alla delar av partiet eller av de många organisationer, föreningar och aktivister som antingen stödjer Miljöpartiet eller verkar inom de områden som partiet är profilerat mot.

I ett upprop har 105 gräsrötter gått ut med att de stödjer Magnus P Wåhlin i en debattartikel i Aftonbladet.

”Bland nuvarande kandidater till manligt språkrör står Magnus P Wåhlin, gruppledare för MP Växjö samt partistyrelseledamot, närmast Sveriges miljörörelse”.

Debattörerna skriver att de hoppas att Magnus P Wåhlin fortsätter i den riktning som språkröret Märta Stenevi förespråkar, det vill säga, en breddning av partiets fokus, till att inkludera även sociala frågor och rättvisefrågor. Det apropå den debatt som har förts kring vad som ska vara partiets riktning framledes, om det ska fokusera på kärnområdet klimat och miljö, eller även driva andra frågor lika hårt.

Debattörerna understryker att de föreningar de är aktiva inom är politiskt oberoende och inte tar ställning i språkrörsvalet, men som enskilda miljökämpar kan göra det.

”Miljöpartiet kallar sig själva ’miljörörelsens parlamentariska gren’. Vi 105 som skriver detta tillhör alla miljörörelsen. Vi är medlemmar, förtroendevalda eller anställda i så gott som samtliga Sveriges större miljöorganisationer”.

Enkät

När Syre skickar ut en kort enkät till en handfull organisationer om deras förhoppningar på språkrörsvalet och på partiet inför framtiden, är det få som svarar.

En av dem är dock Matilda Antti, politiskt sakkunnig hos Djurens rätt.

Vilka frågor tycker ni att Miljöpartiet ska driva hårdare, vilka frågor ska partiet släppa eller inte prioritera?

– Som enda parti som aktivt tagit ställning för en djurskyddsmyndighet ser vi gärna att Miljöpartiet axlar ett större ansvar för att väcka liv i debatten igen.

– Sedan den tidigare djurskyddsmyndigheten lades ner 2007 har det varit tyst i frågan, men behovet är detsamma som tidigare. Av de omkring 340 myndigheter som finns i Sverige är det ingen som sätter djuren i första rummet. En djurskyddsmyndighet med tillhörande djurskyddsminister i regeringen skulle föra upp djurfrågorna på dagordningen som ett i sig självt viktigt ämne, och inte som en parentes till jordbruksfrågor med starka ekonomiska intressen vilket är fallet idag, säger Matilda Antti och tillägger:

– En annan fråga som kan motiveras på liknande sätt – att Miljöpartiet är rätt ensamma i debatten, är den om minskad köttkonsumtion. Den debatten måste tas tills det är allmänt vedertaget att vi som samhälle måste äta mindre animaliska produkter för djurens, klimatets och folkhälsans skull. Här kan partiet spela en fortsatt viktig roll och även sätta frågan på agendan i högre utsträckning framöver.

Matilda Antti, politiskt sakkunnig hos Djurens rätt tycker att Miljöpartiet har drivit djurrättsfrågor bättre än de andra partierna i riksdagen
Matilda Antti, politiskt sakkunnig hos Djurens rätt tycker att Miljöpartiet har drivit djurrättsfrågor bättre än de andra partierna i riksdagen. Foto: Malin Thunberg/Djurens rätt

Vilket språkrör ser ni helst bli valt på kongressen?

– Utan att sätta Daniel Helldén i relation till andra kandidater har vi uppskattat det vi sett av hans engagemang för djurfrågor i egenskap av riksdagsledamot. Han tog sig tiden att i somras besöka vår mobila kycklingfabrik för att uppleva ett kycklingliv i 4D, och har nyligen deltagit i debatten om lidandet i kycklingindustrin efter Uppdrag gransknings avslöjande om systematiskt djurplågeri i kycklingfabrikerna. Tillsammans med deras djurpolitiska talesperson Rebecka Le Moine uppmanade han till bojkott av turbokycklingar.

Hur bra tycker ni att Miljöpartiet har drivit just era frågor?

– Mycket väl. Miljöpartiet tog hem guldet i Djurens rätts partigranskning inför riksdagsvalet 2022 och är det enda av riksdagspartierna som har ett djurpolitiskt program. Trots det senare är djurfrågorna inte isolerade utan vävs naturligt in i flera av deras områden.

– Men det gäller även att få rätt inom en majoritet. Vår önskan är att frågorna prioriteras högre i förhandling med andra partier. Då hade vi kanske sett ett förbud mot pälsdjursfarmning under förra mandatperioden.

När det kommer till relationen mellan Miljöpartiet och dess mer aktivistiska, utomparlamentariska systerrörelser, har relationen på vissa håll varit mer ansträngd.

Klimataktivistgruppen Återställ våtmarker tror inte att MP eller något annat parti kan rädda oss från en samhällskollaps
Klimataktivistgruppen Återställ våtmarker tror inte att MP eller något annat parti kan rädda oss från en samhällskollaps. ”Det enda den parlamentariska politiken gör just nu är att skapa ett falskt hopp om att det på något sätt kommer lösa sig”, skriver de till Syre. Foto: Johan Nilsson/TT

”Pratar om folkets makt”

Bland annat har avgående språkröret Per Bolund i en intervju med Aftonbladet beklagat sig över att det har varit svårt att få med sig alla inom den gröna rörelsen.

– Fridays for future och Greta Thunberg säger att politik inte kommer att lösa problemen, att vi måste gå ut på gatan och de pratar om folkets makt och sånt där. Det bygger på en misstro. Jag är ändå stolt över att vi visat att det går att komma med lösningarna, säger han till Aftonbladet.

Det tvivel som Per Bolund ger uttryck för verkar dock vara ömsesidigt. Syre har skickat ut frågor även till organisationer som Fridays for future och Extinction rebellion.

När Återställ våtmarker svarar på Syres enkät är det med en rejäl känga åt politikerna.

Med all respekt, vi har inga förväntningar alls. Vi ser inte att MP eller något annat parti kan rädda oss från en samhällskollaps. Det politiska spelet tar fokus från vad som verkligen måste göras. Språkrörsdebatten är ännu ett tecken på det politiska haveri vi befinner oss i. Det enda den parlamentariska politiken gör just nu är att skapa ett falskt hopp om att det på något sätt kommer lösa sig. Det försätter folk i en dödlig passivitet.

Så tyvärr. Er tid har varit. Vårt enda råd till er är att avgå och gå med i motståndsrörelsen. Med kärlek, Återställ Våtmarker

Fakta: Enkätfrågorna till organisationerna

Vilka frågor tycker ni att Miljöpartiet ska driva hårdare, vilka frågor ska partiet släppa eller inte prioritera?

Vilket språkrör ser ni helst bli valt på kongressen?

Hur bra tycker ni att Miljöpartiet har drivit just era frågor?

Varför lockar Miljöpartiet inte den yngre generationen att engagera sig i och rösta på det?

Vad kan MP som inomparlamentarisk kraft göra för att stärka sin ställning bland olika typer av aktivistgrupper, samt utomparlamentariska aktivister? Finns gemensamma mål?

Här kan ni läsa mer vad de olika språkrörskandidaterna har för politik:

Magnus Wåhlin vill att Sverige ska ha en human migrationspolitik

Daniel Helldén vill införa en djurombudsman

Carl Ståhle tycker att Miljöpartiet har kompromissat för mycket

William Ulrici vill locka de yngre till Miljöpartiet

Radar · Politik

Språkrörskandidaterna: Daniel Helldén vill införa en djurombudsman

Daniel Helldén är riksdagsledamot och Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson.

Med låga siffror i opinionen är det kanske viktigare än någonsin vem som kommer att leda Miljöpartiet in i framtiden. Syre har skickat ut en enkät för att lära känna språkrörskandidaterna bättre inför den stundande kongressen. Så här svarade Daniel Helldén!

Daniel Helldén är uppväxt på Lidingö i Stockholm och har en bakgrund som doktor i statsvetenskap, där han skrev sin uppsats om Almstriden. Han har varit borgarråd för Miljöpartiet i Stockholm sedan 2011, för både rödgrönrosa styret 2014-2018, och för blågröna styret 2018-2022. Han är sedan senaste valet riksdagsledamot och Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson.

Tidigare har han varit verksam som kommunpolitiker i Gnesta i Södermanland och har även haft uppdrag inom SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Daniel Helldén har en vision om ett samhälle med helt fossilfria resor och transporter. Ett samhälle där det är lätt att ta sig fram till fots, på ­cykel och med kollektivtrafik, skriver han på MP:s hemsida

Vad är din syn på basinkomst?

– Rebecka Le Moine och jag har nyligen motionerat i riksdagen om att tillsätta en statlig utredning om basinkomst. Utgångspunkten är den AI-revolution som vi bara är i början av. Vi vet att arbetsmarknaden kommer att omstöpas radikalt. Helt nya typer av arbetsområden kommer drastiskt rationaliseras och skapa en arbetslöshet och risk för av utslagning. Vi vet också att de vinster som AI kommer generera kommer behöva omfördelas om samhället ska kunna hålla ihop socialt.

– Basinkomst som idé är inte nytt och har i olika skepnader prövats, inte minst under corona i många länder. Men nu är det viktigare än på mycket länge att titta närmre på denna typ av system för svenska förhållanden.

Hur ska vi klara framtidens energibehov i Sverige och är kärnkraft en del av lösningen?

– Det pågår en fantastisk utveckling inom energiområdet där vind och sol går ner i pris och upp i effektivitet på ett sätt som gör att andra energislag (vattenkraft borträknat) blir irrelevanta. Solkraften kommer till slut att slå ut alla andra i effektivitet och ekonomi liksom robusthet. Med de nya smarta balanslösningar som växer fram får vi ett förnybart elsystem som klarar de behov vi kommer att ha.

– Kärnkraft är inte ett alternativ. Men det är det för Tidöpartierna, faktum är att det är det enda de har på klimatområdet trots att vi vet att det inte är lösningen. Jag bedömer att det aldrig kommer öppnas ny kärnkraft i Sverige. Man kommer kanske börja bygga men aldrig starta några reaktorer. Det är en förlegad farlig teknik som vi inte ska fortsätta med.

Vad anser du om Nato och Sveriges roll i organisationen?

–Jag anser att vi inte borde gå med i Nato. Vi kommer sannolikt ändå att göra det då riksdagen röstat igenom medlemskapet. Om vi kommer med ska vi vara en fredssträvande kraft. Nu är det mest krig som det pratas om. Vi står inför en klimatkatastrof, om inte alla gör vad som krävs. Och om katastrofen kommer, kommer Nato behöva få fler uppgifter. Där kan Sverige ha en roll. Vi bör samtidigt verka för en global avveckling av kärnvapnen och att inga kärnvapen får placeras på svenskt territorium.

Apropå spets eller bredd-diskussionen internt inom MP: Om partiet ska fokusera mer på klimat och miljö och mindre på andra frågor – vilka frågor ska Miljöpartiet arbeta mindre med och vilka politiska krav ska Miljöpartiet inte längre ställa?

– Vi ska arbeta med alla politiska frågor. Inte minst i kommuner och regioner men även i riksdagen. Vi har ett extra ansvar när det kommer till klimat- och miljö och där ska vi vara bäst, kunnigast och stå högst upp på barrikaderna. Och när vi gör det ska vi arbeta för en hållbar och rättvis omställning där de som har minst får det bättre, där vården fungerar och skolan tar hand om våra barn. Social rättvisa är en del av klimaträttvisa och en central del av klimatkampen. Detta är viktigt. Som Miljöparti tar vi ansvar för helheten.

Vad har Miljöpartiet gjort fel när det inte har lyckats att locka till sig Greta Thunberg-generationen?

– Jag tror att det finns flera orsaker. En är att Miljöpartiet under Greta-generationens framväxt satt i regering och drev igenom omfattande klimat- och miljöpolitik, den som nu Tidöpartierna river upp. Men vi glömde att på vägen berätta vad vi gjorde och varför. Vi gick mer in i regeringsdugligheten, vilket gjorde att vi inte uppfattades som den klimatspjutspets som vi faktiskt är. Om man står utanför etablissemanget och trycker på, blir bilden lätt att ett regeringsparti blir en motpart istället för medpart. Jag tror också att ett tungt värderingsdrivet parti som Miljöpartiet förlorade delar av den unga generationen när vi gick med på att stänga gränserna 2015.

Just nu genomförs flera lagreformer som kommer inskränka den personliga integriteten i kampen mot gängkriminaliteten, är det rätt väg att gå, eller hur anser du att den organiserade brottsligheten bäst bekämpas?

– Att den tunga gängkriminaliteten måste bekämpas är tydligt. Men att kraftigt inskränka den personliga integriteten eller att tänja på rättssäkerheten är inte dit vi ska som samhälle. Vi måste våga se att det fortfarande handlar om att arbeta med förebyggande arbete. Stärka skolan, socialtjänsten och polisen. Det är också viktigt att dessa kan samarbeta på ett bra sätt, som till exempel Carin Götblad säger, vi skulle ha börjat med punktinsatser redan för tio år sedan. Men för att samhället missade det då betyder inte att vi inte ska göra det nu. Polisen behöver och har fått mer resurser. Det börjar nu ge effekt. Det är bra. Men ett mer repressivt samhälle riskerar att skapa mer kriminalitet än att minska den.

Vad är dina tankar kring en avkriminalisering av cannabis?

– Det tillsattes en utredning för några år sedan som skulle se över drogpolitiken. Vi har sedan 1970-talet haft en hård politik på området som inte direkt hjälper de som har fastnat i drogmissbruk. Det är därför bra att man ser över området. Att utredningen inte fick titta på frågan om legalisering av cannabis kan i sammanhanget ifrågasättas. En öppen översyn där även den åtgärden bedömes utifrån ny forskning verkar rimlig.

Hur ska vi kunna stärka djurskyddet, samt även innefatta stora rovdjur och vilt?

– Vi behöver stärka djurens rätt genom en djurombudsman och öka möjligheterna för djurskyddsorganisationerna att föra talan i djurskyddsmål och en rättighet i grundlagen. Och vi behöver se till att vilda djur innefattas av djurskyddslagen. I Sverige saknar de ett eget skydd medan de i Norge, Finland och Danmark skyddas av lagen. Vi behöver också införa en djurskyddsmyndighet som hanterar alla djurskyddsfrågor (både vilda och domesticerade).

– Sedan ser vi att även där vi har bra lagstiftning på plats, så följs inte denna. Till exempel syns det i Uppdrag granskning som har visat hur de så kallade turbokycklingarna lever sina liv under en konstant smärta och stort lidande. Därför måste kontrollerna öka och påföljderna för att bryta mot djurskyddslagen måste bli kännbara.

Är ekonomisk tillväxt ett hinder för en hållbar omställning eller nödvändig för att finansiera den? Utveckla gärna svaret!

– Vi behöver hitta ny teknik och nya lösningar som en del i arbetet för en hållbar omställning. Många delar i detta är effektiviseringar i bemärkelsen att vi kan göra samma sak som förut men snabbare och med mindre resursåtgång. Om det är ekonomiskt tillväxt skulle det vara delvis oproblematiskt. Men begreppet är mer komplext än så. Ekonomisk tillväxt innebär i de flesta modeller ett utökat utnyttjande av naturen och naturresurserna på ett sätt som långsiktigt förstör våra livsförutsättningar. Det går inte. Vi måste hitta ett cirkulärt system som släpper idén om att ta nya resurser i anspråk. Ekonomisk tillväxt missar också helt frågan om välbefinnande. Ett gott jämställt liv i harmoni med djur, natur och kommande generationer kräver ett annat sätt att förhålla sig till idén om ekonomisk utveckling.

2015 års ”andningspaus” blev ingen paus utan början på ett mer stängt Sverige, är det dags att öppna upp Sverige igen och i så fall hur mycket?

– Sverige slöt gränserna och nu fortsätter Tidöpartierna att skruva åt flyktingpolitiken än mer. Frågan är om det finns ett slut. Jag är djupt orolig för att asylrätten kommer att stryka på foten. Idéer om volymmål riskerar att genomföras och då har vi övergett allt. Detta får inte ske. Vi måste stå upp för mänskliga rättigheter och rätten att söka asyl.

Läs vad andra språkrörskandidater har svarat på vår enkät:

Magnus Wåhlin vill att Sverige ska ha en human migrationspolitik

Carl Ståhle tycker att Miljöpartiet har kompromissat för mycket

William Ulrici vill locka de yngre till Miljöpartiet

Martin Marmgren vill satsa förebyggande mot brottslighet

Torbjörn Nilsson vill vara offensiv i miljöfrågor och sociala frågor

Fakta: Enkäten

Språkrörskandidaterna fick svara på tio frågor kring Syres ämnesområden. De fick själva välja vilka de ville svara på och hur mycket.

Vad är din syn på basinkomst?

Hur ska vi klara framtidens energibehov i Sverige och är kärnkraft en del av lösningen?

Vad anser du om Nato och Sveriges roll i organisationen?

Apropå spets eller bredd-diskussionen internt inom MP: Om partiet ska fokusera mer på klimat och miljö och mindre på andra frågor – vilka frågor ska Miljöpartiet arbeta mindre med och vilka politiska krav ska Miljöpartiet inte längre ställa?

Vad har Miljöpartiet gjort fel när det inte har lyckats att locka till sig Greta Thunberg-generationen?

Just nu genomförs flera lagreformer som kommer inskränka den personliga integriteten i kampen mot gängkriminaliteten, är det rätt väg att gå, eller hur anser du att den organiserade brottsligheten bäst bekämpas?

Vad är dina tankar kring en avkriminalisering av cannabis?

Hur ska vi kunna stärka djurskyddet, samt även innefatta stora rovdjur och vilt?

Är ekonomisk tillväxt ett hinder för en hållbar omställning eller nödvändig för att finansiera den? Utveckla gärna svaret!

2015 års ”andningspaus” blev ingen paus utan början på ett mer stängt Sverige, är det dags att öppna upp Sverige igen för och i så fall hur mycket?