Radar · Migration

Tio miljarder till flyktingmottagandet – och ny lag

Finansminister Mikael Damberg och integrations- och migrationsminister Anders Ygeman håller en pressträff för att presentera budgetnyheter med anledning av flyktingmottagandet.

Ny lagstiftning ska göra det möjligt för Migrationsverket att anvisa en kommun att ordna fram boende för flyktingar. Regeringen vill också satsa över 10 miljarder kronor på flyktingmottagandet, pengar som i huvudsak kommer att tas från bistånd.

– Sverige ska ha en fortsatt stram mottagningspolitik som är hållbar över tid. Ordning och reda är en förutsättning för det svenska mottagandet. Utgångspunkten för uppehållstillstånd med tillfälligt skydd är ett år – det är grunden för det svenska mottagandet, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman vid en pressträff där regeringens plan för flyktingmottagandet presenteras.

Sedan den ryska invasionen har fyra miljoner människor flytt Ukraina och över sju miljoner internflyktingar finns i landet. 26 000 flyktingar har registrerat sig för skydd i Sverige, vilket innebär att vi i nuläget ligger strax över det huvudscenario som Migrationsverket tidigare presenterat och som innebär att 76 000 ukrainare söker skydd här fram till halvårsskiftet.

Jämnare fördelning

Enligt regeringens plan ska bland annat fördelningen av flyktingar bli jämnare i både EU och Sverige. Alla kommuner ska bidra och Migrationsverket har fått ett nytt uppdrag om jämnare anskaffning av boenden i hela landet.

– Vi ska inte tillbaka till 2015 då en del kommuner tog ett mycket stort ansvar för mottagandet, och andra kommuner inte tog ett ansvar, säger Anders Ygeman.

– Regeringen kommer skyndsamt ta fram en ny lagstiftning som gör det möjligt för Migrationsverket att anvisa en kommun som ska ordna boende för personer som omfattas av massflyktsdirektivet. Ambitionen är att den ska kunna träda i kraft nu till sommaren, fortsätter han.

Till lagstiftningen ska det också tas fram en ersättningsmodell. Modellen för en jämnare fördelning kommer att ha sin utgångspunkt i modellen för fördelning i bosättningslagen. Vid fördelningen ska hänsyn även tas till hur många som bor i eget boende, EBO, respektive i Migrationsverkets boenden, säger Anders Ygeman.

Regeringen presenterar vidare en ersättningsmodell för de evakueringsboenden kommunerna ställt till förfogande.

Från biståndet

Modellen innebär en schablonersättning per plats med 10 000 kronor i engångsersättning, samt en löpande dygnsersättning på 300 kronor oavsett om platsen är belagd eller ej.

För personer som bosätter sig i EBO-områden med socioekonomiska utmaningar utgår inte någon dagsersättning.

– På så vis skapas bättre förutsättningar för ett jämnare mottagande i kommunerna, och över hela landet, säger Anders Ygeman vid pressträffen.

Regeringen kommer även med förslag till ändringar i vårändringsbudgeten med koppling till flyktingmottagandet. Migrationsverket får 9,8 miljarder kronor och 500 miljoner går till ett tillfälligt bidrag till kommunerna. Ytterligare 30 miljoner ska gå till kommuners samverkan med civilsamhället.

– Finansieringen kommer i huvudsak att ske genom avräkningar från biståndet, enligt finansminister Mikael Damberg.