Radar · Inrikes

113 offer för dödligt våld 2021 

Antal fall av dödligt våld i Sverige, 2012–2021.

2021 inträffade 113 fall av dödligt våld – en minskning jämfört med året innan som hade högsta antalet dödade sedan mätningarna inleddes. Ny statistik från Brottsförebyggande rådet visar också att den dödade var en man i 89 av fallen och en kvinna i 24. 

Det som främst har minskat är dödligt våld mot män utan användning av skjutvapen, enligt Brå. Däremot ökade fallen där män dödades med skjutvapen något – från 41 till 43 – liksom dödligt våld mot kvinnor i närstående parrelation under 2021 jämfört med 2020. Femton kvinnor dödades av en partner/tidigare partner 2021, två fler än året innan. Bland män var antalet fall inom parrelation fyra, vilket var oförändrat jämfört med 2020. 

2020 konstaterades totalt 124 fall av dödligt våld och det var det högsta antalet sedan mätningarna startade 2002. I 25 av fallen var offret en kvinna eller flicka, i 99 fall en man eller pojke. 

Skjutningarna påverkar 

Det är svårt att peka ut klara orsaker till att antalet dödade förändras mellan olika år, men på längre sikt går det att se trender bakom ökningen som skett. 

– Det är i princip uteslutande dödligt skjutvapenvåld som ligger bakom den generella ökningen. Sedan 2012 så ser man inverkan av det på den generella nivån av dödligt våld, säger Klara Hradilova Selin, utredare på Brå. 

– Men när man kontrollerar för befolkningsökningen, och ser till antal per 100 000 invånare, så ligger vi lägre i dödligt våld totalt än vad vi gjorde på 1990-talet. Samtidigt är det en oroväckande ökning, fortsätter hon. 

Sett under en längre period har familjerelaterade fall av dödligt våld successivt minskat, enligt Hradilova Selin. De dödliga skjutningarna började egentligen öka redan 2005. 

– Men initialt har det inte avspeglat sig i dödligt våld totalt, eftersom andra typer av våld minskade, de tog ut varandra. Sedan 2012 påverkade de dödliga skjutningarna så mycket att det blivit en ökning totalt sett också. 

Mest i storstäder 

De allra flesta offren förra året, 107 fall eller 95 procent, var 18 år eller äldre. Av de konstaterade fallen av dödligt våld anmäldes 71 procent i storstadsregionerna Stockholm, Väst och Syd. Drygt hälften av det dödliga våldet där skjutvapen användes skedde i polisregion Stockholm. 

Ser man till antalet anmälningar om olika typer av dödligt våld var de betydligt fler, 592 stycken, än de senare konstaterade fallen. Brå granskar varje år samtliga anmälningar eftersom en väldigt stor andel efter polisutredning visar sig ha varit något annat. 

– När man anmäler dödsfall där eventuell misstanke om våld föreligger vill utredarna kunna utesluta alla alternativ så det rubriceras då ofta som dödligt våld, och så visar det sig senare att det är något annat. Det kan vara självmord, olyckor, naturliga dödsorsaker eller så kan anmälningar ha tekniska fel, som dubbelregistreringar exempelvis, säger Klara Hradilova Selin.