Radar · Mänskliga rättigheter

Rapport: Varannan utlandsfödd utsatt för rasism

Rasismen är högst närvarande i det svenska samhället och sänker livsglädjen för de utsatta, visar en färsk undersökning från Expo.

Nästan varannan utlandsfödd och mer än var tredje med utlandsfödda föräldrar i Sverige har utsatts för någon form av rasism under det senaste året, visar en ny undersökning från Expo.

Undersökningen, där 4000 slumpmässigt utvalda svenskar har svarat på frågor om bland annat invandring, integration och mångkultur, skildrar en bild av Sverige där rasismen är högst närvarande och sänker livskvaliteten för den utsatta.

Resultatet, som presenteras i Expos rapport ”Kampen om värderingarna”, visar att hela 48,5 procent av de utlandsfödda har blivit utsatta för rasism under det senaste året. För personer som själva är födda i Sverige, men har utlandsfödda föräldrar, är motsvarande andel 37 procent.

En dryg femtedel, strax över 22 procent av svenskarna, sett till hela befolkningen, har blivit utsatta för rasism under de senaste året.

Unga och muslimer

Det råder dock stor skillnad mellan olika åldersgruppers utsatthet, där hela 45 procent av alla 18-24 åringar har blivit utsatta medan motsvarande andel för 60-74 åringar ligger på 4 procent. Det går också att se en viss skillnad mellan kvinnor och män där 29 procent av männen och 16 procent av kvinnorna har upplevt rasism riktade mot sig. 

Av resultaten framgår också att de som definierar sig som troende i Sverige, oavsett religion, är mer utsatta än icke-troende. Värst drabbade bland de troende är 18-44 åringar som definierar sig som muslimer.

Blir utsatta på jobbet

Rapporten visar också att de flesta har mött rasismen jobbet eller sociala medier, samtidigt som nästan en fjärdedel uppger att de har blivit utsatta i kontakt med myndigheter eller annan offentlig verksamhet, som vård eller skola.

Siffrorna beskrivs som oroväckande av rapportförfattarna, som menar att det kan ”innebära att man inte har möjlighet att åtnjuta sina medborgerliga och mänskliga rättigheter”, som rätten till vård på lika villkor eller att bli rättvist bemötta av myndigheter.

Det finns också ett samband mellan utsatthet för rasism och sänkt livsglädje, visar studien. Även känslan av att vara en del av det svenska samhället är lägre bland utsatta. Störst missnöje med livet ses bland personer som utsätts för rasism på grund av vilket land de kommer ifrån.

Undersökningen är genomförd inom ramen för projektet ”Data för demokrati” som pågår mellan 2021 och 2022.

Här kan du ta del av hela rapporten: Kampen om värderingarna

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV