Glöd · Under ytan

Ett mer demokratiskt FN kan hjälpa världen att möta utmaningarna

FN behöver ”ett styrelseskick som lägger makten i händerna på folket och som försäkrar att ingen lämnas utan tillgång till kollektiv nytta oavsett deras bakgrund” skriver Frank Habineza, Susanne Menge, Nik Nazmi Nik Ahmad, Angela Brown, parlamentsledamöter i Rwanda, Tyskland, Malaysia reapektive Jamaica.

De globala utmaningarna vi står inför är allt för komplexa för att vi ska fortsätta med samma styrning. Det är hög tid att stärka Förenta nationernas (FN:s) demokratiska och deltagande karaktär. Fler än 120 parlamentariker från över 40 länder har nu gett sitt stöd åt en civilsamhälleskampanj för ett mer demokratiskt och inkluderande FN.

Covid-19-pandemin har avslöjat djupa sprickor och ojämlikheter världen över, både mellan och inom länder. Samtidigt behöver så mycket mer göras för att adressera existentiella frågor som klimatförändring, fattigdom, hunger, våld och exkludering. Detta kan uppnås genom ett styrelseskick som lägger makten i händerna på folket och som försäkrar att ingen lämnas utan tillgång till kollektiv nytta oavsett deras bakgrund.

Som det främsta globala organet har FN en nyckelroll att spela. Över de senaste 75 åren har FN gjort ett fantastiskt värdefullt fredsbevarande arbete och främjat välmående för miljoner runt om i världen.

Men en förändring är brådskande för att FN bättre ska kunna möta de utmaningar vi står inför. Ingen institution bör undvika processer av förnyelse och reform om den önskar förbli relevant.

Hållbart på global nivå

Det är därför vi gläds över att se att FN:s generalsekreterares nyligen släppta rapport Vår gemensamma agenda understryker behovet av större deltagande och inkludering av människor, civilsamhälle, parlamentariker och andra aktörer i FN:s arbete.

Men tillfälliga samråd och existerande mekanismer är inte i närheten av att möta det här behovet. Vi behöver en hållbar och permanent demokratisk infrastruktur också på global nivå.

I ett gemensamt uttalande med över 120 kollegor – parlamentariker från fler än 40 länder på sex kontinenter – och med stöd för en global koalition av över 200 civilsamhälles-organisationer föreslår vi tre särskilda åtgärder: Ett världsmedborgarinitiativ i FN:s regi som möjliggör för människor att lägga fram förslag kring globala nyckelfrågor, en parlamentarisk församling i FN:s regi som inkluderar valda representanter och ett FN-sändebud för civilsamhället för att möjliggöra större deltagande av representanter från civilsamhället.

Vi tror verkligen att andan och förslagen som ingår i dessa instrument kommer att bli en väg framåt för FN att bli starkare och göra det möjligt för FN att leva upp till sitt ovärderliga arbete i världen. Att göra det möjligt för medborgare att bidra till att forma agendan för multilaterala institutioner genom ett världsmedborgarinitiativ i FN:s regi kommer att göra våra institutioner mer inkluderande vad gäller global mångfald.

Detta kommer att göra det möjligt för människor över hela jorden att hjälpa till att bestämma prioriteringarna för den globala styrningen.

Engagera gräsrötter

Att folk får mer att säga till om kring vem som representerar dem i FN genom en parlamentarisk församling kommer att försäkra större ansvarsutkrävande och transparens också på den globala nivån.

Engagemang från civilsamhällesrepresentanter skulle bidra till att stärka samarbeten i partnerskap mot makt-politiska intressen och öka den sociala och ekologiska kompetensen i vår värld. I nuläget är det framför allt mer privilegierade röster från civilsamhället som får tillgång till diskussionerna i New York och Genève.

Att ta kontakt med civilsamhällen runt om i världen genom ett FN-sändebud för civilsamhället skulle engagera gräsrötter, ta dem på allvar och erkänna deras mångfald. Mot bakgrund av det krympande utrymmet för civilsamhället runt om i världen vore en starkare inblandning av civilsamhället i FN en tydlig signal till de engagerade gräsrötterna.

Allvarliga utmaningar

Vår planet och de 7,8 miljarder människor som lever på den står inför allvarliga utmaningar.

Vi uppmanar omedelbart till mindre snack och mer beslutsam handling. Det möte som FN:s generalsekreterare har föreslagit, ett ”framtidens toppmöte” som ska hållas 2023, erbjuder en unik möjlighet att förändra den globala styrningen och ompröva FN som det i sanning inkluderande och demokratiska forum det alltid har haft potentialen att vara.

Det är av största vikt att toppmötet föregås av en inkluderande och transparent process som ger alla aktörer möjlighet att överlägga kring dessa och andra relevanta förslag. Bara genom att jobba tillsammans och ge alla berörda en plats vid bordet har mänskligheten en chans att möta de utmaningar vi står inför under det kommande århundradet.

***

Översättning: Bella Frank

I ”We the Peoples”-uttalandet som publicerades den 26 januari 2022 uppmanade fler än 120 parlamentariker från fler än 40 länder och sex kontinenter FN och dess medlemsregeringar att stärka organisationens ”demokratiska och deltagande karaktär”.

”We the Peoples”-kampanjen stöds av en allians av 200 civilsamhällesorganisationer under ledning av  Democracy Without Borders, Democracy International, och Civicus: World Alliance for Citizen Participation.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV