Radar · Miljö

Föroreningar bakom vart tionde cancerfall i EU

Luftföroreningar, passiv rökning, UV-strålning och kemikalier ligger bakom runt tio procent av alla cancerfall i Europa, enligt en ny rapport.

Föroreningar orsakar över tio procent av cancerfallen i EU, enligt en rapport från Europeiska miljöbyrån. Det handlar om exempelvis luftföroreningar, passiv rökning, UV-strålning och kemikalier.
I de flesta fall skulle cancerfallen kunna förebyggas.

Det är första gången som Europeiska miljöbyrån (EEA) har undersökt sambanden mellan cancer och miljön. Byrån har granskat de senaste vetenskapliga rönen om luftföroreningar, radon, asbest, UV-strålning, passiv rökning och kemikalier och har kommit fram till att omkring tio procent av de europeiska cancerfallen kan kopplas till miljö- och arbetsrelaterade risker.

”De flesta av dessa miljö- och arbetsrelaterade cancerrisker kan minskas genom förebyggande av föroreningar och ändring av människors beteende,” skriver EEA i ett pressmeddelande.

Tre miljoner nya fall

Varje år diagnostiseras nästan tre miljoner människor i EU med cancer och 1,3 miljoner avlider. Det är en högre andel cancerfall jämfört med världen i stort. Trots att EU:s invånare utgör mindre än tio procent av hela världens befolkning står unionen för nästan en fjärdedel av alla nya sjukdomsfall och en femtedel av världens cancerdödsfall.

Luftföroreningar kopplas till runt en procent av de europeiska cancerfallen och orsakar två procent av dödsfallen i cancer, enligt EEA. Att utsättas för passiv rökning kan öka cancerrisken med upp till 16 procent för den som aldrig har rökt.

Exponering av radon inomhus uppskattas orsaka två procent av cancerfallen.
Den allvarliga hudcancerformen melanom har ökat i hela EU de senaste årtiondena och naturlig UV-strålning kan ligga bakom fyra procent av samtliga cancerdiagnoser.

Kemikalier på arbetsplatser

Miljöbyrån varnar också för att kemikalier som används på europeiska arbetsplatser kan bidra till att orsaka cancer, däribland bly, arsenik, krom, kadmium, akrylamid och bekämpningsmedel.

”I Europa förlorar vi varje år uppskattningsvis en kvarts miljon människoliv till följd av miljörelaterad cancer. Förebyggande insatser kommer alltid att vara bättre än botemedlen, och som en del av Europas plan mot cancer har vi gjort kraftfulla åtaganden för att minska föroreningarna i vatten, jord och luft,” säger Stella Kyriakides, EU:s kommissionsledamot med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, i pressmeddelandet.