Radar · Miljö

Det händer om Aurora vinner mål mot staten

Statens klimatpolitik är olaglig. Det anser nätverket Aurora som nu stämmer den svenska staten. Men det kommer att ta flera år innan vi får en eventuell dom, enligt Jonas Ebbesson, professor i miljörätt.

Bakom stämningen, som efter två års förberedelser lämnades in till Stockholms tingsrätt i fredags, står över 600 barn och unga. Bakgrunden är att ungdomarna anser att den svenska klimatpolitiken är olaglig.

–Staten har en skyldighet att skydda våra mänskliga rättigheter och vi ser inga andra alternativ. Vår ambition är att domstolen ska fastställa vad staten har för skyldigheter, säger Agnes Hjortsberg från Auroramålets styrelse till TT.

Två krav

Att svenska staten har skyldigheter att följa den svenska miljölagstiftningen, Parisavtalet och Europakonventionen är det ingen tvekan om. Men frågan är om den har gjort det eller inte. Det finns olika sätt att räkna på om ett land lever upp till sina åtaganden i Parisavtalet, bland annat på grund av rättviseaspekten som ger rika länder ett större ansvar i klimatarbetet.

– En avgörande fråga är om det finns ett juridiskt stöd för att fastställa Sveriges ”rättvisa andel” av de globala åtgärderna på det sätt som Aurora påstår, det vill säga om de har stöd i lagen för sitt krav, säger Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.

Stämningsansökan innehåller två krav. I första hand vill Aurora att domstolen fastställer att staten genom sin klimatpolitik har brutit mot Europakonventionen. Detta skiljer sig från det uppmärksammade målet i Nederländerna där man ville att domstolen skulle beordra staten att genomföra utsläppsminskningar. Det ledde till att staten tvingades skärpa sina klimatmål och minska sina utsläpp.

Aurora har som ett andrahandskrav i sin stämningsansökan att domstolen ska ålägga staten att vidta nödvändiga åtgärder.

Den första frågan är dock om stämningsansökan, som består av drygt 100 sidor, kommer att behandlas av domstolen.

– Jag tror att domstolen kommer att pröva frågan i sak, möjligen vill den ha in några kompletterande frågor. Därefter ska staten ge sitt svar och då får vi en bättre bild av läget, säger Jonas Ebbesson.

Kan ta många år

Om det blir en rättslig process är det enligt honom troligt att det tar flera år.

TT: Om det blir en fällande dom, vad kommer det att innebära?

– Det skulle få tydliga konsekvenser. Oavsett regering vore det politiskt självmål att inte ta det på allvar. Det skulle även visa för omvärlden att Sverige inte följer de lagar som vi har förbundit oss att följa.

Enligt Aurora brister staten i flera delar. Bland annat har den inte undersökt hur stor andel av det globala klimatarbetet som Sverige ska stå för. Dessutom saknas genomförbara planer för omfattande utsläppsminskningar.

Förutom i Nederländerna har aktivister i Belgien och Tyskland haft framgång när de stämt staten.

Fakta: Auroras stämning

Nätverket Aurora drivs av ungdomar som samarbetar med jurister, forskare och psykologer. Organisationen är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obunden.

Organisationens syfte är att få den svenska staten att agera mer kraftfullt mot klimatförändringarna.

De krav Aurora ställer på de svenska klimatåtgärderna är bland annat:

Att staten fullföljer skyldigheten att göra sin rättvisa del för att stabilisera växthusgaskoncentrationen i atmosfären på en nivå som förhindrar ytterligare farlig antropogen störning i klimatsystemet för att begränsa den globala medeltemperaturökningen till 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer.

Att staten sätter klimatmål om årliga utsläppsminskningar vid källan som är tillräckliga för att Sverige ska fullfölja ovan nämnda skyldighet.

Att staten omedelbart vidtar åtgärder för att uppfylla sådana mål och omedelbart upphör med aktiviteter som motverkar uppfyllandet av dem.

Utöver territoriella fossila utsläpp ska samtliga utsläpp som svenska fysiska och juridiska personer orsakar inkluderas i klimatmålen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV