Radar · Nyheter

Kritik mot regeringens nya biståndsprioriteringar

Bistånd- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M).

Regeringen offentliggjorde på fredagen sina riktlinjer för biståndet och gav besked om hur biståndsbudgeten ska fördelas i sitt regleringsbrev till Sida. Efter en första analys riktar Concord Sverige, skarp kritik både mot prioriteringarna och processen bakom.

En slakt av forskning och information om bistånd, samt en process utan dialog med aktörer som är experter på området. Så beskriver Concord Sverige, som samlar ett 80-tal berörda organisationer och som gått igenom regeringens regleringsbrev till Sida, ett par av konsekvenserna.

– Vi har nu medlemsorganisationer som dagen före julafton står med en osäkerhet om viktiga insatser över hela världen måste dras in, och om personal kanske måste sägas upp. Att komma med så drastiska besked med så kort varsel och utan dialog kan varken kallas transparent eller effektivt, säger Henrik Fröjmark, vice ordförande i Concord Sveriges styrelse, i ett pressmeddelande.

Fröjmark ser det som anmärkningsvärt att regeringen drivit igenom så pass stora förändringar utan att konsultera aktörer med erfarenhet och djup kunskap på området.

Trots löften om motsatsen ser stödet till civilsamhället ut att minska. Dessutom ges Sida uppdrag som enligt Concord Sverige ”utmanar principer om att bistånd ska ges utifrån utvecklingsbehov”. Det handlar bland annat om att ta reda på hur bistånd ska kunna bidra till att migrationspolitiska mål nås och möjligheten att villkora bistånd med återtagande av avvisade medborgare. Dessutom ska Sida utreda ”utvecklingssamarbetet som hävstång för näringsliv, entreprenörskap och handel”, och redovisa sina slutsatser den 30 april 2023.

Två av regeringspartierna var tidigare högljutt kritiska mot storleken på den tidigare socialdemokratiska regeringens avräkningar på biståndet. Men effekterna av dessa följer likväl med in i 2023 års budget, konstaterar Concord Sverige vidare i sin analys.

Budgetposten ”strategiskt inriktade bidrag” höjs med 1,8 miljarder kronor jämfört med utfallet för 2022. Vad anslaget ska användas till framgår inte, bedömer att medlen ska finnas till hands i och med att strategier ska omarbetas under året. En ny Ukraina-strategi och en global strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ska också tillkomma.

– Regeringen har inte varit särskilt öppna utåt fram till nu. Nu utgår vi ifrån att en bra dialog kommer på plats, särskilt om de områden där man vill göra större förändringar, så att konsekvenserna går att överblicka, säger Henrik Fröjmark.