Radar · Politik

Nya strandskyddet blir både hårdare och mjukare

I glesbygd ska det bli lättare att få lov att bygga nära vatten samtidigt som det blir hårdare regler nära i mer tätbefolkade områden. 

Strandskyddet har under lång tid varit en av de mer infekterade frågorna i svensk politik där olika intressen står mot varandra. 
Allmänheten önskar tillgång till sjöar och hav utan att bli utestängda av bebyggelse. Samtidigt har gällande regler ställt till problem framför allt i glesbygden och hämmat människors möjlighet att bo och bygga på sin egen mark. 

Regeringen föreslår nu tillsammans med Miljöpartiet och Centern omfattande ändringar av strandskyddsreglerna. Syftet är att skapa ett system som är mer generöst för glesbygden och striktare närmare städer. Samtidigt ska det lokala inflytande öka och möjligheterna att ta hänsyn till olika förutsättningar i olika delar av landet. 

– Det ska bli enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter, samtidigt som vi skärper strandskyddet i tätbebyggda områden där många vill bygga, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

Regeringen utreder även jord och skogsbrukets nuvarande undantag från strandskyddet. 

Föreslagna lagändringar i propositionen träder i huvudsak i kraft den 1 juli 2022. 

Fakta:  

Det blir enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små tätorter. 

Strandskyddsområdet minskas från 100 till 25 meter vid små insjöar och smala vattendrag, under förutsättning att en zon för fri passage säkerställs.

Insjöar eller vattendrag som har anlagts eller restaurerats för att genomföra klimatanpassningsåtgärder ska kunna undantas från strandskydd.

Strandskyddet förtydligas i områden av särskild betydelse för djur- och växtlivet och förstärks i områden med högt bebyggelsetryck eller efterfrågan på mark för fritidshusbebyggelse är mycket stor.