Radar · Miljö

Forskare: Planetära gränsen för nya kemikalier överskriden

Bekämpningsmedel är en form av kemikalier som människan länge spridit i naturen.

Den enorma mängd av kemikalier, mikroplaster och miljögifter som finns i världen innebär att den planetära gränsen för nya kemikalier har överskridits. Det bedömer forskare från Stockholm resilience centre i en ny studie, som är den första som gör en bedömning av denna gräns.

Det finns omkring 350 000 olika kemikalier på den globala marknaden idag. Det handlar om plaster, bekämpningsmedel, industrikemikalier, kemikalier i konsumentprodukter, antibiotika och andra läkemedel. Och förekomsten ökar kraftigt.

– Det har skett en 50-faldig ökning av produktionen av kemikalier sedan 1950. Den beräknas tredubblas igen till 2050, säger Patricia Villarubia-Gómez från Stockholm Resilience Centre, medförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

Och det är just den kraftiga ökningen, och den förväntade framtida ökningen, som gör att forskarna drar slutsatsen att den planetära gränsen nu är överskriden.

Begreppet planetära gränser har funnits sedan 2009, då ett antal internationellt erkända forskare, ledda av Stockholm resilience centres tidigare chef Johan Rockström, presenterade nio olika områden med så kallade planetära gränser. Överskrids deplanetära så innebär det en risk för storskaliga, abrupta eller oåterkalleliga förändringar i vår miljö, vilket bland annat påverkar människans möjlighet att producera mat och skaffa färskvatten.

Femte överskridna gränsen

Sedan tidigare har man konstaterat att fyra av de planetära gränserna redan överskrids (se faktaruta). Nya kemiska substanser blir därmed den femte som forskarna säger har överskridits.

De negativa effekterna som alla de kemiska substanserna har på planeten är många och omfattande, menar forskarna.

– Hastigheten med vilken dessa föroreningar dyker upp i miljön överstiger vida regeringarnas kapacitet att bedöma globala och regionala risker, än mindre kontrollera eventuella problem, säger Bethanie Carney Almroth från Göteborgs universitet, medförfattare till studien, i pressmeddelandet. Hon fortsätter:

– En del av dessa föroreningar kan hittas globalt, från Arktis till Antarktis, och kan vara extremt långlivade. Vi har överväldigande bevis på negativa effekter på jordens system, inklusive biologisk mångfald och biogeokemiska kretslopp.

Därför krävs det globala åtgärder, menar forskarna. Bland annat bör man sträva efter att sätta ett tak för kemisk produktion. Även att gå över till en cirkulär ekonomi ser de som mycket viktigt.

– Det innebär att byta material och produkter så att de kan återanvändas och inte slösas bort, designa kemikalier och produkter för återvinning och göra en mycket bättre screening av kemikalier för säkerhet och hållbarhet längs hela deras påverkansväg i jordsystemet, konstaterar Sarah Cornell från Stockholm Resilience Centrum.

Fakta: De nio planetära gränserna

1. Klimatförändring (har överskridits)
2. Förlust av biologisk mångfald (har överskridits)
3. Ozonskiktets uttunning i stratosfären
4. Havsförsurning
5. Biogeokemiska flöden (fosfor- och kvävecykler) (har överskridits)
6. Förändrad markanvändning (t.ex. avskogning) (har överskridits)
7. Färskvattenanvändning
8. Aerosoler i atmosfären (mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och levande organismer)
9. Nya kemiska substanser (”Novel entities”): till exempel organiska föroreningar, radioaktivt material, nanomaterial och mikroplaster. (har nu överskridits)
Källa: Stockholms universitet