Radar · Miljö

Kemikaliemix kan hindra barns hjärnutveckling

Den mix av kemikalier som till exempel finns i plast eller i teflonstekpannor kan leda till försenad språkutveckling hos barn.

Den kemikaliecocktail vi utsätts för dagligen kan för gravida kvinnor leda till en försenad språkutveckling hos barnen, visar en ny studie. Forskarna såg även en påverkan på de gener som kopplas till autism.

studien mätte man bland annat kemikalieexponeringen hos 2 000 gravida kvinnor.

Hos 54 procent av kvinnorna som ingick i studien uppmättes nivåer av en blandning av kemikalier som kan innebära en risk för språkutvecklingsstörningar eller påverka hjärnutvecklingen hos barnen.

– När vi testade kemikalieblandningen i experiment på mänskliga celler påverkade den gener som har med hjärnutveckling att göra. Då kunde vi nästan dra kausala slutsatser att blandningen kan leda till hjärnutvecklingsstörningar, säger Joëlle Rüegg, professor i miljötoxikologi vid Uppsala universitet och delaktig i studien.

I studien, som genomfördes av bland annat sju svenska lärosäten, fann forskarna inte bara förändrade gener utan också påverkan på hormoner och beteende i djur när de utsattes för kemikalieblandningen i de nivåer som kunde uppmätas hos de gravida kvinnorna.

– Vissa gener förändrades och vissa är direkt länkade till autism. Det visar på att blandningen kan påverka gener som i värsta fall kan leda till autism.

Samtidigt bör det understrykas att man inte kan säga att blandningen direkt leder till autism, när balansen i hjärnutvecklingen är väldigt komplex, enligt Joëlle Rüegg.

Stöter på dagligen

I dag finns ett stort forskningsstöd för att miljökemikalier kan vara hormonstörande och även hälsofarliga för djur och människor.

Men de exponeringsnivåerna som man utsätts för dagligen, och som uppmättes hos de gravida kvinnorna, ligger under lagstiftningens gränsvärden.

En orsak till detta kan vara för att vi hela tiden utsätts för blandningar av kemikalier, men att riskvärderingen som finns i dag och därmed etablerade gränsvärden bygger på att kemikalierna granskas en i taget.

I studien på de gravida kvinnorna uppmättes en mix av kemikalier. När man mätte utifrån dagens gränsvärden för enskilda kemikalier blev risken för försenad språkutveckling inte synlig.

Finns i plast och stekpannor

Kemikalierna som forskarna mätte kan vi inte undvika i vardagslivet, enligt Joëlle Rüegg.

Som bisfenol A och ftalater som finns i plast, och perflourerade kemikalier som man finner i vattenavstötande kläder och teflonstekpannor.

– De som deltog i studien var inte högexponerade personer utan man skulle kunna mäta samma sak i gemene man. Nivåer som nu enligt lagstiftningen inte skulle anses som farlig eller problematisk, när den utgår från enskilda kemikalier. Då kommer man aldrig upp i de här nivåerna som vi ser är problematiska.

Det är bekymmersamt att man har kunnat se de här effekterna i den vanliga befolkningen och att man inte har hittat ett sätt att reglera kemikalieanvändningen på ett säkert sätt för vår hälsa, enligt Joëlle Rüegg.

– Man måste ta hänsyn till att kemikalierna kommer i blandningar. Vi hoppas att detta ska ge tydliga signaler om att man måste tänka om kring kemikalielagstiftningen när vi är utsatta för en cocktail av kemikalier och att man tittar på alla på en gång, säger hon.