Radar · Inrikes

Region Stockholm köper mest offentlig vård av privata bolag

De privata välfärdsföretagen blir allt fler, visar siffror från Statistiska centralbyrån.

Antalet privata företag i välfärdssektorn fortsätter att öka. Under 2020 uppgick antalet företag till drygt 67 000. Det är en ökning med 1 500 företag sedan föregående år, visar nya siffror från SCB. Region Stockholm var den region där mest skattepengar gick till privata bolag.

I den offentligt finansierade vården, skolan och omsorgen fanns 67 000 privata företag verksamma år 2020, och i snitt finansierades 75 procent av de privata bolagens verksamhet av skattepengar, visar ny statistik från SCB.

Men det skiljer mellan de olika verksamheterna. Inom omsorgen finansierade offentlig sektor 95 procent av verksamheten hos privata bolag, inom skolan 73 procent och inom hälso- och sjukvården 59 procent.

Flest privata företag fanns det inom omsorgen, där andelen privata utförare uppgick till 21 procent. Inom hälso- och sjukvård utfördes 19 procent av privata utförare och inom utbildning 14 procent.

Välfärdssektorn omsätter miljarder

Den totala verksamheten inom vård, skola och omsorg uppgick sammanlagt till 1 227 miljarder kronor år 2020, skriver SCB. Av detta stod privata företag för 214 miljarder, vilket innebär att 17 procent av verksamheten inom välfärdssektorn utfördes av privata bolag.

Region Stockholm har stått för den högsta andelen köp från privata företag och stiftelser varje år sedan 2007, enligt SCB. Så även 2020, där andelen låg på 23 procent av de totala inköpen.

Kalmars och Norrbottens län stod för den lägsta andelen köp av verksamhet från privata företag – där utgjorde köpen 5 procent.

I genomsnitt för hela riket köpte kommuner och regioner under 2020 verksamhet inom välfärden för 13 procent av bruttokostnaden från privata företag och stiftelser inom vård, skola och omsorg.

80 procent kvinnor

Drygt 1 354 000 människor arbetade inom välfärdssektorn 2020 vilket var en minskning med drygt 13 000 jämfört med 2019.

Minskningen skedde inom omsorg och utbildning, medan antalet förvärvsarbetande inom hälso- och sjukvård ökade något.

Av de förvärvsarbetande inom välfärdssektorn var drygt 50 procent anställda inom kommunerna, 20 procent inom privata företag och 18 procent inom regionerna.

80 procent av de som jobbade för regionerna och kommunerna var kvinnor. Hos privata företag var andelen kvinnor 73 procent.