Radar · Inrikes

Kraftig ökning av självskador hos unga flickor

Under det andra pandemiåret ökade antalet nya fall av självskador markant, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Under det andra pandemiåret ökade antalet nya fall av självskador bland barn markant, visar en studie från Socialstyrelsen.
– Vi blev väldigt förvånade själva, säger utredare Peter Salmi.

Socialstyrelsen har studerat förekomsten av det som benämns avsiktlig självdestruktiv handling bland barn och unga vuxna under pandemiåren 2020 och 2021.

Undersökningen visar att det skedde en tydlig ökning av nya fall under 2021 jämfört med tidigare år, framför allt bland flickor i åldrarna 12-17 år.

Bland 12-åriga flickor var ökningen nära 80 procent mellan 2020 och 2021 och i åldersgruppen 13-16 år var ökningen mellan 40 och 50 procent.

Är oroväckande

– Vi blev ju väldigt förvånade själva. Det är oroväckande, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen.

Totalt rör det sig om drygt 1 300 nya fall av avsiktlig självdestruktiv handling bara under 2021, oftast genom förgiftning. Ökningen syns både bland dem som inte tidigare fått en psykiatrisk diagnos och bland flickor som sedan tidigare diagnostiserats, ofta med depression.

Peter Salmi säger att det har funnits farhågor om att psykisk ohälsa kan ha ökat i samband med pandemin – också när det gäller självskador.

I ett tidigt skede av covid-19-pandemin fanns inga tydliga indikationer på någon större påverkan på barns och unga vuxnas psykiska hälsa. Inte heller fanns det någon tendens till ökning av avsiktlig självdestruktiv handling.

Följa utvecklingen

Men Peter Salmi säger att man av den nya studien kan dra slutsatsen att någonting har skett under det andra pandemiåret, det vill säga 2021.

– Det är ändå någon indikation på att den här gruppen har mått sämre eftersom det här är ett uttryck för att man inte mår bra.

Däremot kan man inte utifrån studien säga vad mekanismerna eller orsakerna bakom ökningen är.

– Men det pekar på att det blir angeläget att följa utvecklingen och se vad det här kan innebära på sikt, säger Peter Salmi.

Fakta: Här kan du få hjälp

Det är viktigt att få hjälp och stöd när man mår dåligt och utvecklar ett självskadebeteende.
Gäller det livshotande tillstånd, ring alltid 112.

På 1177.se finns information om var man kan få hjälp. Där kan du hitta närmsta vårdcentral eller närmsta psykiatriska mottagning. Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är för dig under 18 år. Även elevhälsan, ungdomsmottagningen eller företagshälsovården kan vara vägen till hjälp.

Det finns även andra stödorganisationer och föreningar som kan ge hjälp:
Föreningen SHEDO
 Bris

Källa: Nationella självskadeprojektet