Radar · Integritet

Politiker vill se fler hembesök av socialtjänsten – kan bryta mot lagen

Att låta myndigheter göra hembesök är något individen har en grundlagsskyddad rätt att bestämma om.

Göteborgs socialnämnder har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att se till att fler hembesök görs hos personer som söker försörjningsstöd. Men oppositionen menar att det är olagligt och ska nu anmäla socialnämnderna till JO, rapporterar Altinget.

Socialtjänsten bör göra fler hembesök hos personer som söker försörjningsstöd. Det menar kommunfullmäktige i Göteborg, som gett uppdraget till socialnämnderna i kommunen.

– Detta är för att förebygga att bidrag inte går till kriminella. Stödet ska gå till de som behöver det. Då kan man också upptäcka om det finns andra stödbehov än försörjningsstöd, säger Lena Lindström Olinder (M), ordförande i socialnämnden sydväst i Göteborg, till Altinget.

Men alla partier är inte överrens. Oppositionspartierna MP, Fi och V i socialnämnden sydväst har försökt att stoppa förslaget, då de anser att det är integritetskränkande. Dessutom kan det vara olagligt, menar de.

– Dels handlar det om det rent juridiska. Det är tydligt att kommuner som gått den här vägen tidigare har fått kritik från Justitieombudsmannen, säger Elias Ytterbrink (MP), ledamot i nämnden, till Altinget.

Strider mot grundlagen

Ett hembesök kan strida mot såväl grundlagen som europakonventionen. I JO:s ämbetsberättelse från 2011 står det att hembesök är ett utredningsmedel som ”inte får tillgripas utan vidare och som måste hanteras med stor försiktighet”. Det kan till att börja med aldrig bli tal om att ”socialnämnden mot den enskildes vilja bereder sig tillträde till dennes bostad”, då detta skulle strida mot såväl regeringsformens och Europakonventionens bestämmelser om grundläggande fri- och rättigheter.

JO skriver också att Socialnämnden får inte ha som rutin att hembesök ska göras hos alla som ansöker om försörjningsstöd. ”En undersökning av den enskildes hem måste begränsas till sådana fall när ett hembesök framstår som nödvändigt för att nämnden ska få ett tillfredsställande underlag för prövningen av den enskildes ansökan om försörjningsstöd.”

Lena Lindström Olinder uppger till Altinget att uppdraget inte kommer att vara olagligt, då det handlar om frivilliga besök och att socialsekreterarna inte kommer oanmälda.

Men oppositionspartierna håller inte med, och har därför beslutat att göra en JO-anmälning för att pröva frågan.

– Tidigare har rätten prövat om det kan vara frivilligt om den som söker vet att det finns förväntningar på att man ska gå med på hembesök. Då bedömer rätten att det inte finns en reell frivillighet, säger Christian Larsson (V), andre vice ordförande i nämnden, till Altinget.

Reell frivillighet

Just frågan om reell frivillighet tar JO upp i sin ämbetsberättelse:

”Det bör understrykas att frivilligheten måste vara reell. Grundlagsskyddet får inte kringgås genom att myndigheten genom ett hotfullt uppträdande eller genom antydningar om att den enskilde är tvungen att öppna sitt hem för ett besök förmår vederbörande att hörsamma en sådan begäran.”

Även om det finns en risk att en persons ärende avslås på grund av att socialtjänsten inte kunnat göra hembesök och få tillräckligt med uppgifter för sitt beslut så bör socialtjänstpersonal vara mycket försiktiga med hur de kommunicerar detta, och istället betona att de handlar om en risk, skriver JO:

”Även om i ett visst fall allt talar för att ansökningen kommer att avslås, om besöket inte kommer till stånd, är det enligt min mening olämpligt – för att inte säga direkt felaktigt – att lämna ett så kategoriskt förhandsbesked.”