Glöd · Debatt

”Ökad materiell konsumtion är orsaken till energi- och klimatkrisen”

Den energikris som Europa nu är på väg in i är bara en förvarning om vad vi har att vänta oss under de närmaste decennierna, när världen har slösat bort ännu mer av den fossila energin och inte har lyckats bygga ut alternativa energikällor, skriver Håkan Hjälte.

Tiden med billig fossil energi är nu förbi. Den kris vi nu upplever – som delvis även har politiska orsaker – är bara en försmak på vad som händer när det blir brist på energi. Det ökar produktionskostnaderna inom alla området. Den eviga tillväxtens epok går därför nu mot sitt slut, skriver debattören.

DEBATT. Orsaken till dagens kris är ett ekonomiskt system som kräver ökad tillväxt för att det ska fungera, samtidigt som ökad materiell konsumtion är orsaken såväl till energikrisen som klimatkrisen.

Höjda priser på varor och resor är ingen tillfällighet. Det är något vi måste vänja oss vid, det beror på att vi har överkonsumerat jodens tillgångar – och  inte minst de fossila energikällorna då vi inte lyckas ersätta den fossila energi med andra energiformer,

Vind- och solenergi har hittills enbart bidragit till ökad energikonsumtion. Vi måste börja diskutera orsaken till varför energiomställningen misslyckats.

Europas rikaste länder är på väg mot en ekonomisk kris som med stor sannolikhet är den värsta ekonomiska krisen sedan 1930-talet. Men trots att detta nu är uppenbart så tycks inte politikerna inse vidden att den ekologiska och ekonomiska kris som nu hotar.

Kapitalismen bygger på en myt – nämligen att det är den fria företagsamheten som har skapat välstånd. Men det är människors arbete samt den energi som människorna lyckades få fram ur naturen som skapar välstånd.

Under tusentals år var det människors arbete och deras förmåga att förbränna biomassa samt odla markens grödor som gav samhällen tillräckligt med energi och livsmedel.

Människor kunde överleva och deras härskare kunde bygga palats och monument. Men när dessa samhällen förbrukade allt för mycket energi (biomassa), det vill säga hade huggit ner alla närliggande skogar, så gick de under.

På 1600-talet när det blev brist på biomassa i England började man använda stenkol för uppvärmning. Den koncentration av energi som uppkommit då kolet bildades av förmultnande växter under miljoner år kunde frigöras och ge upphov till den industriella revolutionen.

Det var inte kapitalismen som skapade den industriella revolutionen. Det var den industriella revolution som skapade kapitalismen. En ny epok i mänsklighetens historia började. Detta utgjorde grunden: mekanisering och framväxten av en industriarbetarklass – och en klass av fabriksägare – det vill säga kapitalistklassens kärna.

Tack vare upptäckten av jordens samlade tillgångar på fossil energi i form av fossilt kol, fossil olja och fossilgas lades grunden för mekaniseringen, det vill säga ett samhälle där maskiner producerar varor.

I det feodala samhället var det människors och djurs energi i form av muskelkraft som producerade livsmedel och varor. I framväxten av industrisamhället blev allt fler arbetare maskinskötare, där de tillverkade varor – och även nya maskiner – med sitt arbete och med hjälp av den fossila energi som maskinerna drevs av.

Tillgången på fossil olja, fossilt kol och fossilgas sågs länge som oändlig. Fram till på 1970-talet upptäcktes betydligt fler nya energitillgångar än den energi som förbrukades. Priset på fossiloljan sjönk i princip ända fram till 1970. Men sedan dess har oljepriset ökat kraftigt.

Orsaken till det är att de största oljefälten nu har utarmats och man måste söka nya källor som ligger djupt och otillgängligt – till exempel långt under havsytan.

Den ständigt ökade konsumtionen en av varor och resor har utarmat världens energikällor, vilket har medfört ökade kostnader för få fram ny energi. Detta leder i sin tur till ökade produktions- och transportkostnader, vilket gör alla varor dyrare.

Tiden med billig fossil energi är nu förbi. Den kris vi nu upplever – som delvis även har politiska orsaker – är bara en försmak på vad som händer när det blir brist på energi. Det ökar produktionskostnaderna inom alla området. Den eviga tillväxtens epok går därför nu mot sitt slut.

Kapitalismen fungerar bara om den hela tiden kan expandera. Ökar inte produktionen så hamnar kapitalismen i kris. Marknaderna måste hela tiden växa och för att det ska vara möjligt så måste hela tiden nya områden, alltmer råvaror och allt fler naturprodukter exploateras.

Det ekonomiska systemet som ständigt kräver ökad ekonomisk tillväxt utgör det störst hindret för en omställning. Ökad konsumtion innebär ökade utsläpp av koldioxid – lika med varmare klimat. Ökad konsumtion betyder dessutom att vi förbrukar den billiga lagrad energi som behövs för att kunna genomföra den nödvändiga energiomställningen.

Det är nu vi måste sluta med energislöseriet. Om tio år är det för sent, då kommer världen inte att klara av uppgiften att bygga ett nytt energisystem. 1930-talets depression var en västanfläkt jämfört med den depression som väntar om inget görs idag.

Den energikris som Europa nu är på väg in i är bara en förvarning om vad vi har att vänta oss under de närmaste decennierna, när världen har slösat bort ännu mer av den fossila energin och inte har lyckats bygga ut alternativa energikällor.

Det finns otaliga exempel från historien på när människor överutnyttjat naturen och förbrukat sina energikällor så har deras samhällen och kultur gått under.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV