Radar · Morgonkollen

Sida får kritik i ny granskning

Biståndsmyndigheten Sida får kritik av Riksrevisionen i ny granskning.

Sida motiverar inte tillräckligt sina prioriteringar och internationella samarbeten i redovisningen, enligt Riksrevisionen. Biståndsmyndigheten och regeringen får kritik i ny granskning.

En stor del av Sveriges internationella bistånd förmedlas varje år av Sida till biståndsinsatser som utförs av andra aktörer. 2020 förmedlade Sida 26 miljarder kronor i internationellt bistånd.

Riksrevisionens granskning visar nu att biståndsmyndigheten mellan 2018 och 2020 inte motiverat samarbetena med andra aktörer på ett tydligt sätt.

”Det går inte att i efterhand se varför Sida valt just dessa insatser, samarbetspartner och biståndsformer. Många av Sidas val har därför inte varit tillräckligt väl underbyggda.”, säger Vanessa Liu, projektledare för granskningen, i ett pressmeddelande.

Något som försvårar Sidas arbete är, enligt granskningen, att regeringens styrning inte varit tillräckligt tydlig – vilket regeringen nu uppmanas att förbättra.

Sida rekommenderas också av Riksrevisionen att bli bättre på att säkerställa att man drar lärdom av tidigare insatser och att nya vägval och prioriteringar motiveras tydligare.

Regeringen bör enligt Riksrevisionen bland annat minska antalet uppsatta mål och begränsa antalet stödområden för att ge Sida möjlighet att anpassa genomförandet.

”I förlängningen borde det öka Sidas möjligheter att använda sina resurser effektivt.”, säger riksrevisor Helena Lindberg i pressmeddelandet.

Fakta: Riksrevisionen

Riksrevisionen är en oberoende myndighet under riksdagen som har i uppdrag att granska hur statens pengar används och redovisas av myndigheterna i deras budgetering.

Riksrevisionen leds av en riksrevisor som utses av riksdagen. Myndighetens och riksrevisorns oberoende ställning är grundlagsskyddad.

Om Riksrevisionen hittar brister i regeringens eller myndigheternas arbete rapporterar Riksrevisionen dessa och ger rekommendationer om förbättringar.

Källa: Riksrevisionen

Fakta: Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet som förmedlar internationellt bistånd och har utvecklingssamarbeten i ungefär 35 länder.

Regeringen bestämmer Sidas biståndsbudget och hur denna ska fördelas mellan myndighetens olika verksamheter.

Under 2022 hanterar Sida 39,9 miljarder kronor. Majoriteten av pengarna går till biståndsinsatser som utförs av andra aktörer. 2021 gav Sida stöd till 1955 projekt och insatser i samarbete med 797 partner.

Källor: Sida och Riksrevisionen