Radar · Politik

Regeringen: Inga nya religiösa friskolor

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) är klar med ett förslag om förbud för nya religiösa friskolor.

Regeringen gör nu åter ett försök att stoppa nya religiösa friskolor. Ett lagförslag har tagits fram som nu går ut på remiss.

I en promemoria, Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning, som Utbildningsdepartementet nu skickar ut på remiss föreslår regeringen ett etableringsstopp för nya skolor och fritidshem med konfessionell inriktning.

Även redan befintliga religiösa friskolor ska inte tillåtas utöka sin verksamhet utöver redan beviljade tillstånd.

Syftet med förslaget är, enligt regeringen, bland annat ”att stärka en likvärdig utbildning och motverka religiös påverkan i skolan”.

– Steg för steg ska vi ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan, kommenterar skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Etableringsstoppet motiveras med att det förekommer allvarliga brister i religiösa friskolor, att de kan förstärka segregationen och att det förekommer kopplingar till våldsbejakande extremistmiljö.

Skolinspektionen har på ett tiotal skolor genom åren t.ex. sett att tiden för skolans val, som är en del av den garanterade undervisningstiden, helt eller delvis otillåtet används för annat än undervisning som exempelvis morgonsamlingar, fredagsbön eller kyrkobesök där konfessionella inslag ingår. –Ur promemoria, sid 33.

Men det finns ingen majoritet i riksdagen för förslaget och i början av februari sade skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) att ”ett förbud finns det inte majoritet för i dag”, skriver TT.

Lagförslaget skickas nu ut på remiss. Det är tänkt att träda i kraft 1 januari 2024.

I flera fall har undervisningen vid Skolinspektionens granskning även i andra ämnen än skolans val bedömts inte uppfylla kravet på allsidighet och saklighet samt att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund. Detta har tydligt kunnat kopplas till skolans konfessionella inriktning när t.ex. undervisningen i ämnet biologi innehållit religiösa berättelser om människans och jordens ursprung som jämställts med vetenskapliga teorier om evolution och jordens tillkomst.  –Ur promemoria, Sidan 33

År 2020 fanns det i Sverige runt 7 000 grund- och gymnasieskolor och av dem var ungefär 70 registrerade som konfessionella
År 2020 fanns det i Sverige runt 7 000 grund- och gymnasieskolor och av dem var ungefär 70 registrerade som konfessionella. Vilket innebär att knappt en procent av svenska barn gick i religiös friskola då. Enligt Jenny Berglund, som är professor vid Institutionen för ämnesdidaktik på Stockholms universitet.

"Skolministern levererar härsket valfläsk"

Frida Park, ledarskribent på den kristna tidningen Dagen, är inte oväntat negativ till regeringens förslag. I sin ledare (betalvägg) menar hon att förslaget bryter ”mot flera konventioner och lagen om näringsfrihet”, och att det faktum att regeringen lägger förslaget trots att de saknar majoritet i riksdagen naturligtvis är genomtänkt:

Genom att anspela på de berömda stenarna som ska vändas på hoppas naturligtvis regeringen att valfläsket ska falla väljarna på läppen."

S vill förbjuda religiösa friskolor

I valet 2018 ville Socialdemokraterna förbjuda religiösa friskolor. Något de sedan fick dra tillbaka då de inom ramen för januariavtalet kom överens om att enbart förbjuda nyetablering. Men Socialdemokraterna har inte gett upp och på deras hemsida kan man läsa:

Religiös påverkan hör inte hemma i skolan. Samhället behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan. Alla skolor i Sverige ska vara bra skolor, med fokus på kunskap och bildning – inte religiös påverkan."

– För oss är det självklart att ingen elev ska utsättas för religiös påverkan i skolan. Att tro, eller att låta bli, ska vara varje barns eget val, kommenterar gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström.

Förbud mot bönesamlingar av skolan

I förslaget föreslås ett tillägg till skollagen som ser ut att begränsa de religiösa inslagen för alla friskolor.

I den nuvarande skollagen finns en uppdelning mellan undervisning och utbildning, där själva undervisningen ska vara fri från religiösa inslag men att skolan eller huvudmannen vid sidan om utbildningen kan organisera frivilliga bönestunder, skriver Dagen.

I regerings förslag står det att “även utbildningen i övrigt ska vara icke-konfessionell” (sidan 58) vilket skulle kunna innebära att även bönestunder utanför lektionstid, som organiseras av skolan eller huvudmannen skulle kunna förbjudas.

Vi föreslår att icke-konfessionell inriktning ska definieras som verksamhet där det inte får förekomma konfessionella inslag som initieras och genomförs av huvudmannen. Det innebär alltså att huvudmannen inte på eget initiativ får initiera eller genomdriva sådana inslag inom verksamheten. –Ur promemoria, sidan 71

<strong>Läs mer om förslaget:</strong>

Vilka remissinstanser som ingår

Promemorian Etableringsstopp för fristående skolor och fristående fritidshem med konfessionell inriktning