Radar · Miljö

Valgranskning: Få partier har tillräckliga miljöambitioner

De flesta partierna har inte insett vikten av den biologiska mångfalden, menar WWF i sin nya valgranskning, där riksdagspartierna tillfrågats om sin ställning i olika miljö- och klimatfrågor.

En valgranskning som Världsnaturfonden, WWF, presenterade i dag visar att de allra flesta partier har alltför låga mål för miljö och klimat.
– Utan blåslampa på politikerna och skärpta krav blir klimat-och miljömålen omöjliga att uppnå, säger WWF:s generalsekreterare Gustaf Lind.

Inför valet i höst har Världsnaturfonden gjort en enkät där samtliga riksdagspartier fått svara på 24 frågor som organisationen bedömer som viktiga att prioritera under de kommande åren. ”Den kommande mandatperioden är helt avgörande för miljöarbetet i Sverige”, skriver de i presentationen.

Ändå lyser ambitionen med sin frånvaro hos de flesta partierna.

– Det är ett förbluffande dåligt resultat. Mitt i den existentiella krisen för planeten så kör man på med skygglappar för vad vetenskapen säger. Om partierna inte ändrar sig kommer vi att se oåterkalleliga negativa konsekvenser för naturen, klimatet och samhället, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF, i ett pressmeddelande.

Frågorna i enkäten handlar bland annat om skogsbruket, hur man vill skydda den biologiska mångfalden, klimatmålen och flera konkreta åtgärder för att närma sig dessa mål. Det har inte funnits utrymme för partierna att svara kanske eller vet ej. Däremot har de kunnat ge en kort kommentar för att förtydliga efter varje fråga.

Svaga löften från största partierna

På en fråga har alla partierna varit överens: den om att införa ett nytt klimatmål där även svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp räknas in. I övrigt ser det dock väldigt olika ut bland svaren. Tydligt är att de två största partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna, båda har svaga miljö- och klimatlöften till väljarna.

På fem områden ser WWF generella ljusglimtar, där svaren visar att det finns en riksdagsmajoritet (sett till dagens fördelning) för att ta viktiga beslut. 

– Det handlar om konsumtionsbaserade utsläppsmål, en regel som ger boende i flerbostadshus rätt att installera en laddplats på sin parkeringsplats, en omfattande satsning för att ställa om svensk industri, styrmedel för att minska energikonsumtionen och ekonomisk ersättning till kommuner som säger ja till vindkraftsutbyggnad, säger Madeleine van der Veer, ansvarig för samhällspolitik på WWF, i pressmeddelandet.

Högst ambitioner har Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som är de enda partierna som vill ta fram en bindande utsläppsbudget för Sverige som är i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål. De är också ensamma om att inte vilja bygga ut flygkapaciteten på landets flygplatser samt att införa ett mål för minskad biltrafik år 2030.

– Flera prognoser pekar på att det kommer att vara omöjligt att nå våra klimatmål utan en minskad biltrafik. Ändå är det bara två partier som vill se mål för att minska trafiken,
säger Madeleine van der Veer.

De båda partierna vill också stoppa industrier från att gratis släppa ut inom EU:s utsläppshandel genom ett stopp för gratis tilldelning av utsläppsrätter redan från år 2023.

Få satsar på biologisk mångfald

När det gäller den biologiska mångfalden så är det få partier som sätter ambitiösa mål. Bara tre partier, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, har ställt sig bakom ett svenskt etappmål att skydda 30 procent av land och hav. Samma partier vill också se mål och åtgärder för ökad andel hyggesfritt skogsbruk, höjt krav på långsiktigt lämnad miljöhänsyn vid avverkning, ett generellt fiskeförbud i svenska skyddade områden och ett förbud mot att vattendrag torrläggs i anslutning till nya och befintliga vattenkraftverk.

– Valgranskningen visar tyvärr att en majoritet av partierna i Sveriges riksdag inte inser värdet av biologiskt rika och fungerande ekosystem. Det riskerar att slå tillbaka på Sveriges trovärdighet både inom EU, globalt och på svensk ekonomi, säger Gustaf Lind.