Radar · Inrikes

Studenter behövs i vården – fribeloppet slopas

Utbildningsminister Anna Ekström (S).

Regeringen slopar fribeloppet för alla studenter med studiemedel denna vårtermin. Syftet är att fler studenter ska kunna gå in och jobba i exempelvis vården, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Fribeloppet för studiemedelstagare slopas vårterminen 2022. Detta görs mot bakgrund av den rekordhöga smittspridningen och syftet är att studenter ska kunna gå in och avlasta vården och annan samhällsviktig verksamhet utan att studiemedlet krymper.

Fribeloppet har varit slopat tidigare under pandemin, men tanken var att det skulle återinföras från och med denna vårtermin. Nu ändras alltså det beslutet.

Fribeloppsgränsen inom studiemedelssystemet återinförs för samtliga studerande från och med den 1 januari 2022. Det innebär att den studerande kan ha inkomster om drygt 93 000 kronor per kalenderhalvår vid 20 veckors heltidsstudier och ändå få studiemedel med fullt belopp.

De skärpta rekommendationerna som aviserades den 10 januari innebär att lärosätena återgår till viss undervisning på distans.

– Det är en nödvändig, men beklaglig åtgärd, säger Anna Ekström och betonar att undervisning på distans inte ska gälla som en heltidsåtgärd.

– En av de lärdomar jag bär med mig är att utbildning är som bäst när den bedrivs på plats.

När tentamensperioden nu börjar har oroliga röster höjts för att många studenter samlas för att skriva på samma plats.

Lärosätena har däremot gjort bedömningen att tentamen- och examinationstillfällena ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt, även om de sker på plats.

– Studenter har uttryckt oro över smittspridning och utebliven tentamen. Det är vår uppfattning att lärosätena ska agera på ett flexibelt och smidigt sätt så att studenter inte riskerar att hamna efter i sin utbildning, säger Anders Söderholm, generaldirektör för Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

– Studenterna ska erbjudas en omtentamen i anslutning till ordinarie tillfälle, i normala fall några veckor till en månad. Det ska också finnas ett tredje tillfälle.