Radar · Inrikes

Dessa lagar börjar gälla idag

De nya lagarna vill bland annat komma åt hedersförtryck och förhindra att arbetskraftsinvandrare utnyttjas på arbetsmarknaden.

Från och med den första juni börjar flera nya lagar att gälla i Sverige. Bland annat införs det nya brottet hedersförtryck, samt strängare lagar kring arbetskraftinvandring.

Från och med idag kommer det kunna vara straffbart att begå mindre ”allvarliga” brottsliga gärningar mot en person om motivet är hedersrelaterat och det sker upprepade gånger. Det nya brottet hedersförtryck är tänkt att komma åt situationer som var för sig är brottsliga, men som i sig inte ger höga straff. Det kan handla om att förbjuda en äldre tonåring att träffa sina kompisar, att den drabbade inte få gå på kaféer eller delta i all skolundervisning eller att den tvingas klä sig på ett visst sätt.

Tillsammans får dessa brott nu ett högre straffvärde. Straffskalan för hedersförtryck blir fängelse i lägst ett år och högst sex år.

Det nya brottet kommer även att kunna rikta in sig på andra gärningsmän än bara närstående, till skillnad från olika fridskränkningsbrott. Det kommer också gå att straffa personer som begått brotten från utlandet.

Flera remissinstanser, bland annat lagrådet, har kritiserat lagförslaget för att att lagen riskerar att bli diskriminerande mot vissa grupper.

Hårdare krav på arbetskraftsinvandring

Från och med idag skärps också reglerna för arbetskraftsinvandring. För att motverka att arbetskraftsinvandrare utnyttjas på arbetsmarknaden införs ett krav på anställningsavtal för att kunna beviljas arbetstillstånd.

Arbetsgivare kommer också att bli skyldiga att anmäla om anställningsvillkoren förändras. Syftet är att motverka att oseriösa arbetsgivare försämrar villkoren efterhand.

Även ett försörjningskrav införs vid anhöriginvandring kopplat till arbetskraftsinvandring.

Samtidigt införs också ett nytt uppehållstillstånd för ”vissa högkvalificerade personer” som vill söka arbete eller ”undersöka förutsättningarna för att starta näringsverksamhet” i Sverige. För att motverka det som brukar kallas kompetensutvisningar kommer det också införas en möjlighet att avstå från att återkalla tidsbegränsade uppehållstillstånd för arbete om bara mindre avvikelser har skett från villkoren för arbetstillstånd.

Säkra digital bevisning

En tredje lagförändring som införs idag handlar om att polisen lättare ska kunna säkra digital bevisning i brottsutredningar. Bland annat ska polisen ges möjlighet att genomföra genomsökning på distans, till exempel för att få tillgång till handlingar i molntjänster och externa servrar.

Ett förbud mot att beslagta meddelanden mellan den misstänkte och en närstående kommer också att tas bort och enskilda personer kommer i vissa fall att bli skyldiga till att ”medverka till biometrisk autentisering”, som till exempel att öppna en mobiltelefon med hjälp av sitt fingeravtryck.

Läs mer:

Nej till regeringens lag om hedersbrott

Regeringen vill skärpa regler för arbetskraftsinvandring