Radar · Mänskliga rättigheter

Myndighetschefer: Oroande utveckling för unga kvinnor i Sverige

Livsvillkoren för unga kvinnor i Sverige måste förbättras, konstaterar generaldirektörerna för Jämställdhetsmyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Utvecklingen för unga kvinnors situation i Sverige är mycket oroande. Det skriver generaldirektörerna för två av Sveriges främsta myndigheter för jämställdhetsarbete. Särskilt pekas tre områden ut där situationen beskrivs som mycket oroande.

”Att leva som som ung kvinna i dag är i många fall att leva med situationer som är oacceptabla i ett modernt samhälle”.

Så skriver generaldirektörerna Lena Ag, Jämställdhetsmyndigheten och Lena Nyberg, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i en debattartikel i Göteborgsposten på Internationella kvinnodagen.

Flera studier som gjorts under de senaste åren tyder på att livsvillkoren för unga kvinnor i landet har blivit sämre. Generaldirektörerna pekar särskilt på risken för att utsättas för våld och sexuella trakasserier, minskade möjligheter att påverka samhället och ökad risk för psykisk ohälsa som områden där utvecklingen går åt fel håll och situationen är mycket allvarlig.

Över hälften utsatta för sexuella trakasserier

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) uppger 23 procent av kvinnor som är mellan 16 och 24 år att de har utsatts för våld, vilket är nästan dubbelt så högt som motsvarande siffra för män, som ligger på 14 procent.

Samtidigt uppger nästan hälften av alla unga kvinnor att de känner sig otrygga när de går ut ensamma i sina egna bostadsområden på kvällstid och över hälften av alla flickor och kvinnor upp till 29 år har någon gång blivit utsatt för sexuella trakasserier.

Även vad gäller psykisk ohälsa har det skett en dramatisk ökning bland flickor och unga kvinnor under de senaste åren.

”Fler än varannan tonårstjej uppger i undersökningar att hon har typiska fysiska symptom på psykisk ohälsa som huvudvärk, ont i magen eller svårt att somna minst en gång i veckan”, skriver Lena Ag och Lena Nyberg och pekar på kopplingen till sexuella trakasserier då människor som utsätts för det riskerar att må både fysiskt och psykiskt dåligt.

Underrepresenterad i politik

Ett annat viktigt område där utvecklingen är oroande för unga kvinnor är det politiska inflytandet. Trots ett högt valdeltagande och ett stort samhällsengagemang är unga kvinnor underrepresenterade i politiken, vilket ökade ytterligare i samband med valen 2018. Unga kvinnor lämnar även oftare sina uppdrag i förtid.

Situationen är mycket allvarlig och utvecklingen måste vändas, enligt generaldirektörerna som uppmanar till att aldrig ta jämställdheten mellan kvinnor och män för given.

”Varje generation av barn och unga måste få kunskapen om människors lika värde. Därför behöver jämställdhetsarbetet genomsyra allt arbete lokalt, regionalt och nationellt”, skriver Lena Ag och Lena Nyberg.