Radar · Integritet

Sametinget förberett på en sanningskommission

”Hög tid att hörsamma det samiska folkets krav på upprättelse”, skriver bland andra Matti Blind Berg, styrelseledamot i Sametinget.

Sametinget har lämnat sin rapport inför en sanningskommission till kulturdepartementet. ”Nu är det hög tid att inrätta en rättvis och oberoende sanningskommission för att granska de övergrepp som den svenska staten begått och fortfarande begår mot det samiska folket och hörsamma det samiska folkets krav på upprättelse.” Det skriver Sametingets styrgrupp med bland andra Matti Blind Berg.

För en vecka sedan lämnade Sametingets styrgrupp rapporten Förberedelser inför en sanningskommission om statens övergrepp mot det samiska folket, som bygger på synpunkter från möten och enkäter. Flera svar gav uttryck för förväntningar att kommissionen ska ”gå till botten med oförrätter och i förlängningen leda till förändring”.

År 2020 fick Sametinget ett regeringsuppdrag att förbereda arbetet med en sanningskommission men arbetet med att granska statens övergrepp mot samerna påbörjades 2014.

”En sanningskommission bör granska hur den svenska statens och länsstyrelsernas agerande splittrat det samiska folket, framförallt genom den så kallade ’lapp-ska-vara-lapp’-politiken, som hade inslag av både kulturdarwinism och rasism,” skriver Sametinget på sin webbplats.

Politiken kan beskrivas handla både om att staten försökte försvenska samer som inte drev renskötsel och förmå renskötande samer att fortsätta med sin näring då samerna ansågs vara lämpade för det.

”Det övergripande intrycket är att den statliga samepolitiken och lagstiftningen varit en klassisk söndra-och-härska-politik som splittrat samerna och därmed gjort dem till varandras fiender. På så sätt har koloniseringen, industrialiseringen och utvinningen av naturresurser i de samiska områdena kunnat fortgå utan att samer har haft särskilt mycket att säga till om, inte ens samebyarna som enligt lagen är sakägare,” enligt rapporten.