Glöd · Syrepanelen

Panelen – om skogen och biobränslet

Är biobränsle ett bra alternativ till fossila bränslen? Hur kan vi använda skogen på bästa sätt i omställningen för att bromsa klimatkatastrofen?

Frida Berry Eklund, 43 år, verksamhetsledare, Våra barns klimat

Skogens roll i klimatomställningen är ett snårigt område. Alla barn har rätt till friska ekosystem och en levande skog att plocka bär i. De har också rätt till en värld fri från klimatkaos. Vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt: få ner utsläppen i närtid och samtidigt säkra en levande skog till framtida generationer. Det långsiktiga perspektivet måste styra i dagens beslut – vårt jobb är att lämna över en skog i bättre skick än vi fann den.

Carmen Blanco Valer, 61 år, folkbildare, aktivist och urfolkspolitisk talesperson

Folkrörelser i det globala syd, bland annat småbrukarnätverket Via Campesina, anser att biobränslen är ytterligare en ”falsk lösning” som fortsätter hota klimatet men räddar systemet. Därför använder de ordet ”agrobränslen” så att inte  prefixet  ”bio” som betyder ”liv”, ska få oss att glömma att det handlar om att prioritera att mata maskiner på bekostnad av de hungrande som berövas majs, eller odlingsmark som går till energigrödor. När det gäller skogsbränslen berövas marken näringsämnen och den biologiska mångfalden hotas när trädgrenar, stubbar etcetera avlägsnas från skogen. 

Rickard Nordin, 37 år, riksdagsledamot, Centerpartiet

De flesta är överens om att vi har en bostadsbrist i Sverige. De flesta är också överens om att vi behöver öka träbyggandet. Med de två antaganden leder det också till en hel del ökade restströmmar, eftersom virke är fyrkantigt, men stammar är runda. Då är det för mig en självklarhet att vi ska nyttja de restströmmarna på bästa sätt. Det kan handla om biobränsle, biodrivmedel eller insatsvaror till industrier. Att utmåla biobränslen som onda fördröjer bara utfasningen av de fossila bränslena och minskar substitutionseffekterna.

Kenneth Andersson, 54 år, skogsarbetare

Biobränslen som används i dag är, nästan uteslutande, restprodukter. Spån från sågverken, grot från avverkning eller svartlut från pappersbruk. Biobränsle är inte drivkraften i skogsbruk, det är det sågtimmer som är. Allt annat är biprodukter. Så då är det ju dumt att inte använda dom.

Gunnel Malm, 73 år, klimat- och miljöengagerad feminist

Vi bor i ett, än så länge, kallt land, men biobränsle är knappast ett alternativ till de fossila. Att bromsa klimatförändringarna låter sig knappast göras i en handvändning, men ett bra beslut är att låta skogen stå, åka mindre bil och snabbt som tusan utveckla sol, vind och vattenkraft ännu mer.

Pontus Bergendahl, 51 år, Extinction rebellion

Alla vill utnyttja skogen för att med minimal förändring fortsätta med sina verksamheter – biojet, bioplast och biobränsle. Resultatet blir att krama ut ännu mer ur några av världens mest överutnyttjade skogar. Skogsupprorets pågående aktioner i norr tydliggör konflikterna och sätter skogen mitt i klimatdebatten! Biobränslesatsningen exploderade i ansiktet på Bolund tidigare än han anade. Vi måste låta skogen hantera både artrikedom och lagring av kol.

Jan Strömdahl, 84 år, ordförande, Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen

Låt skogen stå! Alla vet att svenskarna i genomsnitt konsumerar resurser från fyra jordklot. Två handlar om utsläpp av växthusgaser, en om mat och en om konsumtionen av skogsprodukter. Vi konsumerar alltså ett helt jordklot av papper, hygienartiklar, inredning och biobränsle. Om vi ska hålla oss inom de planetära gränserna måste vi få ner utsläpp och matavfall till nära noll samt skogsprodukter till en bråkdel av dagens konsumtion.

Labangalatika Dasi, 59 år, it-tekniker

Jag tror man gärna vill hitta enkla lösningar. Omställning till biobränsle är ganska konkret och enkelt. Men det är alltid viktigt att förstå vad det betyder på lång sikt. Bilar var till en början en lösning på att hästar lortade ner i staden, heroin var till en början en lösning på morfinberoende. Som enskild aktivitet kanske biobränsle löser problem med petroleumförbränning, men vad gör det med andra problem? Om det blir mer lönsamt att producera biobränsle, hur blir det med livsmedelsförsörjning? Med gammelskog? Det är svårt att hitta lösningar som enbart är tekniska, den verkliga frågan är väl hur vi kan förändra hela samhället. Det är inte lättare.

Max Andersson, 46 år, styrelseledamot, Partiet Vändpunkt

Vissa biobränslen är bra, andra är det inte. Men när man bränner något släpper det ut koldioxid i atmosfären och det stannar där för länge. Vi vill stoppa utarmningen av arter och ekosystem. Det innebär att vi behöver sätta gränser för bioenergin. Vi vill sluta med hyggesbruk och övergå till hyggesfri produktionsskog där träden gallras och får växa för att få kapacitet att binda koldioxid effektivt. Skogen ska vara en stor kolsänka och därför vill vi bara tillåta att högst 80 procent av skogstillväxten avverkas.

Tobias Petersson, 40 år, omvärldsbevakare, Framtidsjorden

”Effektiva åtgärder” är sådant som minskar utsläpp och skapar anpassning samtidigt. Som naturskog gör! En hälsosam skog skapar ekosystemtjänster som skyddar oss och ger fler värden därtill, ändå eldas bokstavligen dessa möjligheter upp. Skogen är Sveriges chans att ”bli bäst i klassen” och koldioxidneutralt till 2045. Det är pinsamt att se hur Sverige fokuserar på att fuska med bedömningsmallen (det vill säga EU:s taxonomi) istället för att göra det som faktiskt krävs för framtiden. Skäms!

Lotta Sjöström Becker, 46 år, generalsekreterare, Kristna fredsrörelsen

Det är viktigt att vi inte låter bilbranschen driva förändringen, då dess främsta uppgift är att sälja fler bilar. Vi vet ju dessutom redan i dag att skogen inte mår bra av hur den hanteras och hur avverkningen går till i dag. Sverige behöver hitta en annan kassako än skogen. Det som är så svårt för våra politiker (och väljare) verkar vara att utifrån ett helhetsperspektiv långsiktigt investera i att skapa en hållbar infrastruktur som inte bygger på att vi åker bil eller fraktar grejer med lastbil.

Tove Ahlström, 43 år, vd, tankesmedjan Global utmaning

Svaret är både ja och nej. Ja, biobränsle är ett bra alternativ till fossila bränslen, om det fanns hur mycket skog som helst i världen och den förnyades i samma takt som den avverkades (vilket tyvärr inte är fallet). I Fossilfritt Sveriges färdplaner har sektor efter sektor satt sin tilltro till biobränslen och när dessa färdplaner summeras blir efterfrågan så stor att den inte går att tillgodose på ett hållbart sätt.

Skogen behöver i större utsträckning stå kvar, bli en kolsänka, ge utrymme för biologisk mångfald och sedan användas till att bland annat bygga hus med. Men vi behöver ju bränsle (eller energi) till transporterna och industrin?! Jo, det är sant, och den behöver komma från el eller vätgas. El och vätgas som är producerad med hjälp av vind-, vatten- och solkraft. De biobränslen som finns bör förbehållas de sektorer som har svårt att ställa om till el, det vill säga flyget och sjöfarten.

Robin Zachari, 38 år, kanslichef, Skiftet

Biobränsle är en grön synvilla. Därför behöver vi mer riktiga skogar och färre trädodlingar.