Radar · Djurrätt

Sverige anmäls till EU-kommissionen – för bristande kontroll av djurförsök

Organisationen Djurens rätt anmäler Sverige till EU-kommissionen för att inte leva upp till de krav som ställs på djurförsöksverksamhet.

Sverige har bara gjort knappt hälften av de djurskyddskontroller som ska göras inom djurförsöksområdet, enligt EU:s försöksdjursdirektiv. Det menar organisationen Djurens rätt som nu anmäler Sverige till EU-kommissionen.

Enligt EU:s försöksdjursdirektiv, som medlemsstaterna antog 2010, ska minst en tredjedel av de verksamheter som utför djurförsök kontrolleras årligen. Detta för att bland annat säkerställa djurförsöksverksamhetens transparens. Men en granskning som organisationen Djurens rätt gjort visar att det finns allvarliga brister inom området i Sverige. Länsstyrelserna har knappt klarat av hälften av de djurskyddskontroller som ska genomföras enligt direktivet.

– Vår granskning visar att Sverige brister i efterlevnaden av försöksdjursdirektivets krav och att djurförsöksanläggningarna inte kontrolleras av länsstyrelsen i den omfattning som de ska. Plågsamma djurförsök sker bortom allmänhetens insyn och därför är kontrollerna av yttersta vikt, vilket gör att vi valt att lämna in en anmälan till EU-kommissionen, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens rätt, i ett pressmeddelande.

I de fall där det finns oro för att en medlemsstat inte uppfyller kraven i direktivet, ska EU-kommissionen kontrollera vilken infrastruktur medlemsstaterna har för djurskyddskontroller samt deras utförande. Enligt Djurens rätt, som har varit i kontakt med alla länsstyrelser, har endast 5 av totalt 21 länsstyrelser en fastställd plan för djurskyddskontroller. 11 länsstyrelser uppger att de inte har några planer för kontroller i år – varav flera hänvisar till att det inte bedrivs några försök på djur i deras län. Registerutdrag från Jordbruksverket visar dock på motsatsen.

Djurens rätt, som har varit i kontakt med ansvariga myndigheter, ser heller inte att en förändring för att åtgärda bristerna är inom synhåll. Organisationen uppmanar därför EU-kommissionen till att undersöka Sveriges genomförande av kraven i försöksdjursdirektivet samt ställa krav på åtgärder som bör vidtas för att komma till rätta det bristerna.

– Det minsta vi kan begära är att kontroller ska göras regelbundet när djur utsätts för fruktansvärt lidande. Myndigheterna har känt till bristerna under lång tid utan att göra tillräckligt för att komma till rätta med problemen. Djuren har ingen möjlighet att själva föra sin talan och nu måste vi sätta ner foten för djurens skull, säger Camilla Bergvall.

Jordbruksverket: ”Det stämmer”

Jordbruksverket medger att Sverige inte har levt upp till de krav som ställs i försöksdjursdirektivet och meddelar att man har påbörjat ett arbete för att åtgärda de problem som finns inom kontrollverksamheten.

– Vår bild är att de som använder försöksdjur generellt följer reglerna. Men vi ser också att det behöver göras fler djurskyddskontroller avseende försöksdjur och det är något som vi myndigheter arbetar för. Det stämmer att för få kontroller avseende försöksdjur har gjorts under 2020. Vi har tillsammans med Länsstyrelserna börjat ett arbete med att stärka kontrollen, säger Johannes Van den Weghe, handläggare på försöksdjursenheten på Jordbruksverket.

Har Jordbruksverket någon plan för att se till att länsstyrelserna utför djurskyddskontroller enligt de krav som finns?

– Sverige uppfyller inte kraven och det är därför arbetet med att förbättra kontrollfrekvensen har påbörjats. Vi har tillsammans med länsstyrelserna bildat en arbetsgrupp som ser över kontrollarbetet och hur vi bättre kan uppfylla kravet på kontroller framöver. Jordbruksverket har också under detta år tagit fram särskilda vägledningar för länsstyrelsernas inspektioner av försöksdjursverksamhet för att underlätta arbetet, säger Johannes Van den Weghe.

EU:s försökdjursdirektiv

Enligt EU:s försökdjursdirektiv ska unionens länder arbeta för att ersätta djurförsök och reducera antalet djur som används i försök, så långt det är vetenskapligt möjligt.
Direktivet ställer också krav på att minst en tredjedel av de som bedriver djurförsök ska kontrolleras årligen.