Radar · Migration

Fler asylsökande väntas till Sverige efter sommaren

Förra året var antalet asylsökande det lägsta på 20 år.

Något fler asylsökande kan komma till Sverige i år, jämfört med förra året. Samtidigt är det allt fler som vill bli svenska medborgare – förra året slog ärendena rekord.

– I år väntas det komma ungefär 16 000 personer och söka asyl i Sverige. Det är något fler än förra året då vi hade 13 000 sökande, vilket var den lägsta noteringen på 20 år, säger Migrationsverkets planeringschef Henrik Holmer.

Pandemin kommer även fortsättningsvis att påverka migrationen, bedömer myndigheten i årets första prognos. Även om det är svårt att förutspå hur restriktionerna över världen utvecklas utgår Migrationsverket från att situationen efter sommaren kommer att vara mer normaliserad.

– Vi tror då att vi kommer att se en liten ökning jämfört med förra året i antal asylsökande, säger Henrik Holmer.

Även återvändandet påverkas. Flighter ställs in med kort varsel, och flera länder kräver intyg på negativt covidtest.

Avvikna redovisas inte

I år väntas 10 000 personer resa tillbaka till sina hemländer självmant. Hur många som beräknas avvika, det vill säga gå under jord, redovisas däremot inte längre i Migrationsverkets rapporter.

Samtidigt fortsätter antalet ansökningar om svenskt medborgarskap att ligga på historiskt höga nivåer. I fjol slog antalet ansökningar rekord med 87 000. I år väntas 73 000.

– Den grundläggande förklaringen till det är att det kom väldigt många människor som sökte asyl under åren fram till 2015. Nu har det gått närmare fem år och då öppnas möjligheten för dem som fått uppehållstillstånd att bli svenska medborgare, säger Henrik Holmer.

Kön är lång och Migrationsverket jobbar för att kunna ge besked till alla. Henrik Holmer betonar samtidigt att det är viktigt att inte tumma på rättssäkerheten.

– Medborgarskap är ett oåterkalleligt beslut. Har man en gång blivit medborgare i Sverige kan man inte fråntas det medborgarskapet. Därför är det naturligtvis väldigt viktigt att vi granskar varje ansökan noggrant för att vi inte ska bevilja medborgarskap till personer som inte har rätt till det.

Förra året fick nästan sex av tio ja på sin ansökan om medborgarskap. Faktorer som kan diskvalificera är exempelvis om personen dömts för brott eller bedöms utgöra ett säkerhetshot.

Händelserikt år

Under året kommer också nya regelverk om migration att komma på plats i Sverige.

Lagen om tillfälliga uppehållstillstånd upphör att gälla den 19 juli. Dessutom väntas en ny lag om säkra ursprungsländer träda i kraft den 1 maj i år. Även EU arbetar med förändrade lagar på asylområdet.

Inget av detta har Migrationsverket beaktat i sin prognos.

– Det kommer naturligtvis att sätta stora avtryck beroende på vilken lagstiftning som kommer att gälla, säger Henrik Holmer.

Han bedömer ändå att prognosen står sig ganska väl. Den största osäkerheten är fortfarande pandemin.

Migrationsverket tror också att sökande kommer att få besked i sina ärenden snabbare framöver. Under året räknar myndigheten med att nå målet om att 90 procent av förstagångsärendena inom asyl ska avgöras inom sex månader.

Fakta: Så många kommer att söka asyl

Migrationsverkets prognos för 2021:
Asyl, förstagångsansökningar: 16 000
Asyl, förlängningsansökningar: 34 000
Arbetsmarknadsärenden: 81 000
Studerandeärenden: 24 000
Anknytningsärenden: 45 000
Medborgarskapsärenden: 73 000
Självmant återvändande: 10 000
Nästa prognos lämnas till regeringen den 4 maj.
Källa: Migrationsverket

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV