Radar · Morgonkollen

Sågning av förslag om skärpt straff för våldtäkt

Tung kritik mot skärpt minimistraff för våldtäkt.

Regeringen har redan flaggat för att skärpa straffet för våldtäkt. Men nu sågas förslaget av en rad tunga rättsinstanser.

I juni föreslog regeringens utredare att minimistraffet för våldtäkt ska höjas från två till tre år. Men tre av utredningens experter motsatte sig förslaget, eftersom de inte såg tillräckligt starka skäl – utöver att riksdagen pressar på för skärpt straff.

Nu ställer sig flera juridiska remissinstanser bakom experterna och avvisar en straffskärpning.

”Domstolsverkets bedömning är att den skärpta synen på sexualbrott redan har fått genomslag i lagstiftningen, att sexualbrotten inte är för lågt värderade i förhållande till andra brott och att en skärpning av straffskalorna inte är den lämpliga vägen för att minska återfall i sexualbrott, då det saknas empiriskt stöd för att skärpta straff minskar denna risk”, skriver Domstolsverket i sitt remissvar.

”Den kriminalpolitiska viljan att sexualbrotten ska värderas strängare än andra brott väger, i förhållande till nämnda skäl, mindre tungt.”

Oproportionerligt högt

Även Åklagarmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, hovrätten i Skåne och Blekinge, Solna tingsrätt och de juridiska och kriminologiska fakulteterna på Stockholms universitet motsätter sig en skärpning.

Flera pekar på att själva våldtäktsbegreppet utvidgats flera gånger på senare år, så att fler handlingar i dag ses som våldtäkt, vilket är en skärpning i sig. Dessutom kommer våldtäktsbegreppet att vidgas ytterligare med utredningens förslag.

Flera remissinstanser hänvisar till att minimistraffet för våldtäkt skulle bli oproportionerligt högt, dubbelt så högt som för exempelvis grov misshandel – där det krävs att gärningen är livsfarlig eller på annat sätt särskilt brutal, och att offret tillfogats svåra skador.

Det ställs mot att ofrivilliga moment i ett annars frivilligt samlag kan klassas som våldtäkt, liksom kortvariga övergrepp, ibland bara med fingrarna, mot en berusad eller sovande person.

Sakta i backarna

”Den straffskärpning som föreslås för våldtäkt skulle skapa en oproportionerlig obalans i förhållande till andra allvarliga brott, såsom exempelvis grov misshandel, grov utpressning och andra våldsbrott mot person”, skriver Åklagarmyndigheten.

Åklagarmyndigheten hänvisar också till att det inte gått särskilt lång tid sedan de senaste lagändringarna, och att man därför bör vara försiktig med ytterligare förändringar. 2018 infördes samtyckeslagen, som både utökade vad som kan dömas som våldtäkt och höjde straffet för grov våldtäkt.

Men justitieminister Morgan Johansson (S) har sagt att han är nöjd med förslagen, och att de följer samhällets syn på brotten.

– Jag glädjer mig över att utredaren varit lyhörd för politiken, sade han när utredningen presenterades.

– Det är ett bra förslag. Våldtäktsbrottet är ett allvarligt brott och då måste lagstiftningen se strängt på det.

Kritik mot slopade böter

När regeringen i somras presenterade en lång lista över åtgärder för att få stopp på våld mot kvinnor fanns skärpta straff för våldtäkt och fängelse för sexköp med bland förslagen.

Även det sistnämnda förslaget – att böter ska tas bort i straffskalan för sexköp – får kritik av flera remissinstanser.

Fakta: Skärpta straff

En statlig utredning föreslår flera straffskärpningar för sexualbrott.
Minimistraffet för våldtäkt och våldtäkt mot barn föreslås höjas från två år till tre år.

Minimistraffet för våldtäkt som är mindre grov höjs till fängelse i sex månader.

Minimistraffet för grovt sexuellt övergrepp höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år.

Sexuellt ofredande ska delas upp i ett brott mot personer över 15 år och ett brott mot barn under 15 år. Böter tas bort ur straffskalan för barn under 15 år.

Grovt sexuellt ofredande införs – med en straffskala på fängelse sex månader till fängelse tre år.

Våldtäkt, sexuellt övergrepp, våldtäkt mot barn och sexuellt övergrepp mot barn ändras så att även övergrepp som sker på distans och där gärningsmannen inte tagit del av övergreppet i realtid ska vara straffbara.

När det gäller utnyttjande av barn för sexuell posering föreslås att även ageran­den där barnet varit helt passivt och försatts i en sexuell pose av gärnings­mannen eller någon annan ska omfattas.

Minimi­straffet för köp av sexuell tjänst ska höjas från böter till fängelse.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Källa: SOU 2021:43 Ett förstärkt skydd mot sexuella kränkningar

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV